Lze uplatnit nárok na odpočet DPH u vynucené investice?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu Mitteldeutsche Harstein-Industrie AG (C-528/19) zabýval otázkou, zda je možné uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu z prací provedených ve prospěch obce na obecní komunikaci a zda vybudování obecní komunikace představuje dodání zboží za protiplnění.

Německá společnost měla v úmyslu otevřít vápencový lom, jehož provoz orgán obvodní správy povolil pouze za podmínky, že k lomu povede veřejně přístupná komunikace patřící obci. Společnost se s obcí dohodla, že ponese veškeré náklady na výstavbu komunikace. Obec společnosti přislíbila, že komunikaci bude moci bez omezení využívat pro přístup těžkých nákladních vozidel k lomu. 

SDEU se nejprve zabýval otázkou, zda má společnost nárok na odpočet DPH související s prací na výstavbě komunikace provedené ve prospěch obce. SDEU zdůraznil, že bez výstavby obecní komunikace by provoz lomu nebyl možný jak z praktického, tak z právního hlediska. Práce na výstavbě obecní komunikace tedy byly nezbytné k tomu, aby společnost mohla vykonávat svou ekonomickou činnost, tj. provozovat vápencový lom. Fakt, že je komunikace bezplatně přístupná veřejnosti, není v tomto případě relevantní, neboť komunikace byla vystavěna především pro potřeby provozovatele lomu (pro přístup nákladních vozidel) a nikoliv pro potřeby veřejnosti. SDEU tak došel k závěru, že společnost má z prací provedených na výstavbě obecní komunikace nárok na odpočet DPH v rozsahu, v jakém byly práce nezbytné pro zajištění ekonomické činnosti společnosti. 

V odpovědi na další otázky SDEU uvedl, že povolení k provozu lomu udělené jednostranně správním orgánem nelze považovat za protiplnění získané společností za provedení stavebních prací na obecní komunikaci. SDEU upozornil, že jednostranný akt orgánu veřejné moci nemůže založit právní vztah, v rámci kterého by byla vzájemně poskytnuta plnění. Zároveň nelze práce na výstavbě obecní komunikace považovat za dodání zboží obci za protiplnění, přestože z výstavby komunikace má obec prospěch – komunikace totiž byla vybudována především pro potřeby provozovatele lomu.  

Sdílet článek