Zpět na výpis

Malý krok k přehlednějšímu stavebnímu řízení: JES!

Už brzy bude povolování záměrů podle předpisů v oblasti ochrany životního prostředí jednoduší. To může znamenat i zrychlení stavebního řízení. Změnu přinese tzv. jednotné enviromentální stanovisko (JES).

Všechny záměry, které podléhají povolování podle stavebního zákona nebo posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), i další záměry, budou mít možnost získat jednotné enviromentální stanovisko. Do JES budou zahrnuty úkony týkající se povolení záměru podle deseti různých zákonů na úseku ochrany životního prostředí – např. podle zákona o vodách, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o odpadech atd. Namísto mnoha stanovisek, vyjádření nebo rozhodnutí jednotlivých úřadů v oblasti ochrany životního prostředí bude pro povolení záměru vydáno jen toto jediné závazné stanovisko.


Jak to bude fungovat?

Aby stavebník získal JES, bude muset podat žádost příslušnému úřadu, tedy ministerstvu životního prostředí, krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdnímu úřadu. Součástí této žádosti bude kromě povinných náležitostí i dokumentace pro povolení záměru podle stavebního zákona. Pokud příslušný úřad vyhodnotí, že je žádost v pořádku, požádá dle potřeby o vyjádření k záměru ostatní relevantní orgány podle právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí. Tyto orgány budou muset příslušnému úřadu odpovědět ve lhůtě, kterou jim tento úřad určí.

V případě, že ostatní orgány ve svém vyjádření uvedou, že je záměr přípustný a příslušný úřad také neshledá záměr nepřípustným, musí vydat JES do 60 dnů od podání žádosti. Ve složitějších případech může být tato lhůta prodloužena, ale maximálně o 30 dnů.

O JES bude moci stavebník zažádat v rámci procesu EIA (pokud mu záměr podléhá) – pak bude JES zároveň stanoviskem EIA.

Vzorovou žádost by mělo ministerstvo životního prostředí zveřejnit ještě před účinností zákona o JES.

Ten nabude účinnosti už 1. ledna 2024, nicméně do 30. června 2024 se bude vztahovat pouze na vyhrazené stavby – dálnice, dráhy, vodní nádrže či zásobníky plynu apod. Žádat o JES pro ostatní stavby bude možné až od 1. července 2024.

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás