Zpět na výpis

Mění se zdanění investičních fondů kotovaných na burze

V polovině června schválila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o daních z příjmů, která mění definici základního investičního fondu. Novela upravuje podmínky, za kterých fondy, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, budou zdaňovány 5% sazbou daně z příjmů.

Senátem původně navrhované znění novely doznalo značných změn, a to především schválením pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru. Novela zavádí nové podmínky, které budou muset splnit investiční fondy, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, aby se i nadále kvalifikovaly jako základní investiční fond a byly zdaňovány 5% sazbou daně z příjmů. Pravidla pro ostatní základní investiční fondy zůstávají beze změny, tj. pro podílové fondy, investiční fondy a podfondy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, které více než 90 % hodnoty svého majetku investují do zákonem stanovených investičních a finančních nástrojů, a dále pro srovnatelné zahraniční investiční fondy.

Nově se jako základní investiční fond budou „kotované“ fondy kvalifikovat jen v případě, že:

  • žádný poplatník daně z příjmů právnických osob – s výjimkou Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Evropské investiční banky, jiné mezinárodní finanční organizace, státu, centrální banky nebo právnické osoby jimi ovládané – nebude mít podíl na základním kapitálu fondu ve výši 10 % nebo více, a
  • nebudou provozovat živnostenské podnikání za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Podíly spojených osob se přitom pro účely prvního testu sčítají. Tato podmínka by měla být splněna i v případě, kdy je překročena povolená výše podílu na základním kapitálu po dobu kratší než polovina zdaňovacího období. Novela zatím čeká na schválení Senátem a podpis prezidenta, nelze tedy vyloučit, že ještě dozná určitých změn. Nová pravidla by měla začít platit od roku 2019.