Ze světa
2. 7. 2018

MLI vstupuje v platnost

Dne 1. července 2018 vstoupí v platnost Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (dále jen „MLI“). Tímto dnem uplyne lhůta tří měsíců od konce kalendářního měsíce, v němž MLI ratifikoval pátý smluvní stát. Ke splnění této podmínky došlo v březnu 2018 ratifikací MLI Slovinskem.

Luděk Vacík
Pavel Kozák

Mnohostranná úmluva, někdy též označována jako multilaterální instrument, je jedním z akčních bodů obsažených v projektu OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Jeho hlavním cílem je hromadně a v poměrně krátkém časovém úseku implementovat nová opatření, která mají vliv na podobu mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění, a zabránit tak jejich zneužívání. K tomu dochází tak, že se přesouvají zisky do států s nulovým nebo velice nízkým daňovým zatížením.

Česká republika podepsala MLI 7. června 2017 v Paříži a vláda ji schválila 14. února letošního roku. Přihlásila se k MLI pouze v rozsahu minimálních standardů, tj. schválila pravidlo proti zneužívání bilaterálních smluv („Principal Purpose Test“) a pravidla pro efektivnější řešení sporů dohodou („Dispute Resolution“). Jelikož má MLI charakter prezidentské smlouvy, je k ratifikaci prezidentem nutný souhlas obou komor Parlamentu.

V případě srážkových daní se začne MLI uplatňovat pro konkrétní smlouvu o zamezení dvojího zdanění v kalendářním roce následujícím po ratifikaci MLI oběma státy. Co se ostatních daní týče, začne se uplatňovat poprvé pro zdaňovací období začínající po uplynutí doby šesti měsíců od ratifikace MLI oběma zeměmi. Časový rámec ratifikace v ČR není dosud znám. Přestože MLI byla teprve schválena vládou a čeká ji ještě proces ratifikace, doporučujeme již nyní brát v úvahu veškerá opatření, která do oblasti daní zavede. Některá pravidla (především pravidlo proti zneužívání bilaterálních smluv) mohou mít po svém zavedení dopad i na přeshraniční uspořádání implementovaná v současnosti.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign