Zpět na výpis

MPSV plánuje další změny v souvislosti se zaměstnáváním cizinců

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje zpřísnění postihů za nelegální práci i zastřené zprostředkování zaměstnání. Nově má být absence pravomocné pokuty za tyto přestupky podmínkou zaměstnávání cizinců v tuzemsku. Pro tyto účely se navrhuje zřízení evidence tzv. uznaných zaměstnavatelů. Součástí návrhu novely zákona o zaměstnanosti je i rozšíření přestupkové evidence a její zpřístupnění veřejnosti.

Stěžejní novinkou, kterou má návrh zákona přinést, je institut uznaného zaměstnavatele. Oprávnění k zaměstnávání cizinců na území České republiky tak má mít pouze osoba zařazená do Evidence uznaných zaměstnavatelů (Evidence). Zápis do Evidence přitom nemá být automatický a bude tak nezbytné podat si žádost o zařazení.

Návrh zákona obsahuje rovněž několik podmínek, které bude muset zaměstnavatel pro zápis do Evidence splnit ke dni podání žádosti. Předně musí zaměstnavatel podnikat v tuzemsku alespoň 24 měsíců, být daňovým rezidentem a mít alespoň jednoho zaměstnance účastného na sociálním pojištění po dobu šesti měsíců po sobě jdoucích. Pokud je žadatel zapsán v obchodním rejstříku, musí mít také řádně založené všechny účetní závěrky.

Žádající osoba rovněž nesmí mít evidovaný nedoplatek převyšující 10 tis. Kč u orgánů celní a finanční správy a na sociálním a zdravotním pojištění.Dva roky bez pokuty

Podmínkou zápisu do evidence bude dále absence pokut v oblasti přestupků za nelegální práci a zastřeného zprostředkování zaměstnání v době 24 měsíců před podáním žádosti. Uvedené se vztahuje i na jiná porušení pracovněprávních povinností v případě, že za ně byla opakovaně uložena pokuta převyšující 50 tis. Kč.

Uvedené požadavky budou zaměstnavatelé povinni splňovat po celou dobu vedení v Evidenci a jejich soulad bude ověřován jednou za kalendářní čtvrtletí. MPSV si od toho slibuje především snížení nelegální práce, pracovního vykořisťování a zastřeného zprostředkování zaměstnání, které jsou stále značně rozšířené.

Podle návrhu má dále dojít k zařazení pachatelů přestupků, jak v oblasti nelegální práce, tak zastřeného zprostředkování zaměstnání, do veřejné evidence přestupků. MPSV tak spoléhá na preventivní účel tohoto opatření, jelikož dodavatelé mnohdy odmítají spolupracovat s takovými osobami. Součástí přestupkové evidence má být kromě základní identifikace pachatele, výše a dne uložení pokuty i sídlo této osoby a druh přestupku.Bodový systém

V neposlední řadě má být ve vztahu k zaměstnávání osob ze zahraničí zaveden tzv. bodový systém. Podle návrhu musí cizinec dosáhnout určitého bodového ohodnocení podle preferenčních kritérií pro získání povolení k zaměstnání, ale i zaměstnanecké nebo modré karty. Preferenční kritéria přitom zahrnují charakteristiky zaměstnání, jazykové znalosti, dosažené vzdělání, dále pak i věk a výkon práce ve strategických odvětvích státu. Bodové ohodnocení má stanovit vláda nařízením.

Novela zákona o zaměstnanosti má přinést mnoho nových povinností pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby ze zahraničí. Kromě bodového systému mají všechny změny být účinné až od roku 2026.