Zpět na výpis

Na co si dát pozor při přípravě podkladů pro uplatnění odpočtu na podporu R&D

Ačkoli se může zdát, že v oblasti R&D zůstává legislativa beze změny, přístup uplatňovaný v minulých letech správce daně už v roce 2023 akceptovat nemusí. Judikáty z loňského roku ukázaly, že cíle, projektová dokumentace i hodnocení projektů musí být co nejkonkrétnější.

V průběhu roku 2022 bylo vydáno několik rozsudků týkajících se různých aspektů odpočtu R&D. Již nyní se při daňových kontrolách odpočtů setkáváme u našich klientů se správci daně, kteří tuto judikaturu promítají do praxe.


Náležitosti projektové dokumentace

Projektová dokumentace by měla mít nejen všechny zákonné náležitosti, ale měl by být rovněž „naplněn“ obsah jednotlivých náležitostí. Chybějící a/nebo jen obecné informace mohou vést ke zpochybnění splnění formálních náležitostí správcem daně. Nejčastější chybou je uvedení pouze obecných cílů, kdy není patrný konkrétní cíl daného projektu, nebo je pod tento cíl zahrnováno několik samostatných zakázek. Předmětem sporů u soudů bylo také to, že firmy a instituce uvedly nekonkrétní informace ke způsobu průběžné kontroly a hodnocení projektu, ze kterých nebyl zřejmý obsah kontrol, kdo kontrolu provádí, v jakých intervalech a v jaké formě zaznamenává její výsledky.


Prokázání průběžné realizace projektů a související dokumentace

Správci daně při kontrolách vyžadují dokumentaci prokazující průběžné řešení projektu v oblasti R&D. Stěžejní dokumenty by měly obsahovat informace o prováděných činnostech ve sledovaném období či změny v projektu oproti původním předpokladům (zákonný požadavek týkající se avizovaných projektů R&D).


Kalkulace nákladů na R&D

V rozsudcích se řešilo zejména prokázání vynaložených nákladů, a to jak z pohledu reálného řešení projektu, tak i prokázání návaznosti na jednotlivé účetní zápisy. Co se týká mzdových nákladů, poplatník by měl být schopen prokázat jak rozsah, tak charakter aktivit zaznamenaných ve výkazech práce, tj. že se zaměstnanci v uvedeném rozsahu projektu skutečně věnovali a co konkrétně dělali. Z pohledu účetnictví je nutné propojit jednotlivé náklady na konkrétní účetní zápisy. Pokud by byly náklady na projekt částečně dotovány, je možné do odpočtu zahrnout pouze náklady, kterých se dotační podpora netýká. O této problematice jsme psali již v srpnu 2022.