Právo
7. 2. 2019

Na realitní zprostředkovatele čekají nová pravidla a povinnosti

Za účelem ochrany spotřebitele a zkvalitnění služeb v oblasti realit schválila vláda návrh nového zákona o realitním zprostředkování a o změně živnostenského zákona. Zájemci o koupi/prodej/pronájem/získání užívacího práva k nemovitostem mají získat celou řadu nových práv, pro zprostředkovatele se naopak chystá mnoho nových povinností. Navrhovaná účinnost je od 1. ledna 2020.

Iva Baranová
Ladislav Vajdík

Návrh zavádí nový smluvní typ, který český právní řád dosud neznal, a to smlouvu o realitním zprostředkování. Stanovuje její povinnou písemnou formu a rovněž podstatné náležitosti, bez kterých smlouva nebude platná. Takovouto neplatnost však bude moci namítat pouze zájemce, nikoliv zprostředkovatel.

Zvláštní ochranu získají spotřebitelé (tj. zájemci, kteří do smluvního vztahu vstupují mimo své podnikání, resp. výkon svého povolání). 

Realitní zprostředkovatelé se naopak musí připravit na nové povinnosti. Návrh zákona např. nově vyžaduje, aby si sjednali a po celou dobu výkonu své činnosti udržovali pojištění profesní odpovědnosti s minimálními pojistnými limity stanovenými zákonem. Pokud zprostředkovatel tuto povinnost nesplní, může mu ministerstvo pro místní rozvoj uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč.

Nově bude činnost realitního zprostředkovatele zatříděna do vázaných živností, jejichž provozování je podmíněno potřebnou kvalifikací (doposud se realizovalo v režimu živnosti volné). Tato podmínka platí jak pro samotné podnikatele, tak pro osoby, jejichž prostřednictvím je živnost vykonávána. Zákon stanovuje lhůty, do kterých musí zprostředkovatel ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti.  Pokud zprostředkovatel v rámci stanovené lhůty neohlásí vázanou živnost a/nebo nedoloží potřebné doklady potvrzující jeho odbornou způsobilost, jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zanikne.

V průběhu dalšího legislativního procesu se může znění návrhu zákona změnit. Realitní zprostředkovatelé by mu ale měli věnovat pozornost již nyní, aby byli po nabytí jeho účinnosti schopni řádně a včas plnit své povinnosti plynoucí z tohoto nového předpisu.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign