Zpět na výpis

Nevýkonné úvěry – regulace obchodníků s úvěry a inkasních agentur

V návaznosti na evropskou směrnici byl schválen nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry. Přináší regulaci do sektoru obchodování s úvěry a do jejich správy. Inkasní agentury budou povinny získat licenci a budou podléhat dohledu České národní banky. Zákon dopadá i na osoby, které úvěry odkupují, zpravidla za účelem jejich vymožení. Ty nebudou muset disponovat zvláštní licencí, budou ale muset splňovat řadu povinností. Zákon nabyde účinnosti 1. května 2024. 

V návaznosti na evropskou směrnici byl schválen nový zákon o trhu s nevýkonnými úvěry. Přináší regulaci do sektoru obchodování s úvěry a do jejich správy. Inkasní agentury budou povinny získat licenci a budou podléhat dohledu České národní banky. Zákon dopadá i na osoby, které úvěry odkupují, zpravidla za účelem jejich vymožení. Ty nebudou muset disponovat zvláštní licencí, budou ale muset splňovat řadu povinností. Zákon nabyde účinnosti 1. května 2024. 

Zákon se vztahuje pouze na obchodování a správu nevýkonných úvěrů. Těmi se rozumí odložené platby, peněžité zápůjčky, úvěry nebo obdobné finanční služby, pokud byly poskytnuty bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem nebo zahraniční bankou vykonávající svou činnost na území EU. Důležité tedy je, že se zákon nevztahuje na zápůjčky a úvěry poskytnuté nebankovními poskytovateli spotřebitelských úvěrů. Zákon se rovněž nevztahuje na správu nevýkonného úvěru vykonávanou obhospodařovatelem investičního fondu, advokáty, notáři nebo exekutory při poskytování jejich služeb.

Skutečnost, zda je úvěr nevýkonný, se bude posuzovat k okamžiku jeho převodu. Většinou se tak bude jednat o situace, kdy je úvěr více než 90 dnů po splatnosti a správce nevýkonného úvěru bude mít za to, že dlužník své úvěrové závazky pravděpodobně nesplatí v plném rozsahu, aniž by správce nevýkonného úvěru musel přistoupit k realizaci zajištění.

Správce nevýkonného úvěru bude muset získat licenci od České nároky banky. Správa přitom zahrnuje nejen výběr a vymáhání splatného dluhu, ale i jednání o změně závazku, vyřizování stížností a reklamací dlužníka nebo informování dlužníka o změně úrokové sazby. Dosavadní licence bude některým subjektům stačit. Zpravidla to budou banky, spořitelní a úvěrní družstva, ale i nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru. V licenčním řízení bude muset žadatel prokázat odbornost osob ve vedení společnosti, jejich bezúhonnost v oblasti poskytování úvěrů, průhlednost a nezávadnost původu finančních zdrojů a bude muset mít nastavený systém správy a řízení.

Přechodné období pro provozování činností správy úvěrů skončí 29. června 2024. Pokud však osoba podá žádost v této lhůtě, může činnost nadále provozovat i po uplynutí lhůty až do pravomocného rozhodnutí o poskytnutí licence.

Kromě správců nevýkonných úvěrů dopadá zákon i na obchodníky s nevýkonnými úvěry. Pokud budou chtít nevýkonné úvěry i spravovat, tedy především vymáhat, budou muset buď sami disponovat licencí nebo mít uzavřenou smlouvu s licencovaným správcem nevýkonného úvěru. 

Zákon také stanoví informační povinnosti obchodníků s úvěry a poskytovatelů úvěrů. České národní bance se tak budou hlásit zejména informace o nabízených a převedených nevýkonných úvěrech, ale i uzavřených smlouvách o správě nevýkonných úvěrů.