Nové obory živnosti volné

V souvislosti s novinkami, které mají zamezit využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu na evropské úrovni, a příslušnou transpozicí těchto pravidel do českého právního řádu byly k 1. lednu 2021 mimo jiné doplněny obory živnosti volné. Jde o obory poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy a poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem.

Nové obory podléhají přísnějším povinnostem než ostatní obory činnosti živnosti volné. Nově výkon těchto oborů právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele (podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů) a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu. K ohlášení je tak mimo další přílohy nutné připojit doklad obsahující seznam těchto osob, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku nebo z evidence skutečných majitelů, a potvrzení o jejich bezúhonnosti v případě cizích státních příslušníků. 

1. července 2021 nabyla účinnosti i novela nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, která konkrétně vymezuje doplňované obory činnosti. Pod poskytováním služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy je uvedeno například jednání za klienta při řízení nebo provozování obchodní korporace a jednání za klienta při získávání a shromažďování peněžních prostředků za účelem založení, řízení nebo ovládání obchodní korporace. Dále pak například jednání za klienta při zakládání nebo správě svěřenského fondu a služby spojené se vznikem svěřenského fondu, včetně zajištění zápisu svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů, zprostředkování uzavření smlouvy o vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce, sepsání takové smlouvy nebo pořízení pro případ smrti, jímž dochází k vyčlenění majetku jeho svěřením do správy svěřenského správce, nebo sepsání statutu svěřenského fondu. Naopak pod tento obor nespadá činnost notářů, výkon advokacie podle zákona o advokacii, poskytování investičních služeb, poskytování platebních služeb ani realitní zprostředkování․ 

Mezi služby spojené s virtuálním aktivem patří zejména nákup, prodej, směna, uchovávání, správa pro jiného, převádění nebo zprostředkování nákupu nebo prodej virtuálního aktiva, emise virtuálního aktiva, zápůjčka virtuálního aktiva jiná než spotřebitelský úvěr, dále poskytování finančních služeb týkajících se nabídky nebo prodeje virtuálního aktiva a poskytování jiných obdobných služeb spojených s virtuálním aktivem. Pod tyto činnosti však naopak nespadá samotná těžba virtuálního aktiva ani potvrzování transakcí s virtuálním aktivem. 

Svěřenským správcům a dalším osobám, kterých se tato novela týká, doporučujeme splnit nové povinnosti – ohlásit tyto činnosti a doložit bezúhonnost vymezených osob.  Předejdou tak případné pokutě nebo omezení možnosti provozovat dotčenou činnost. 

Sdílet článek