Zpět na výpis

Nové vymezení relevantního trhu v soutěžním právu

Evropská komise přijala poprvé od roku 1997 nové sdělení o definici relevantního trhu. Definice hraje zásadní roli při posuzování kartelových dohod, spojování podniků a v dalších oblastech soutěžního práva. Sdělení reaguje na vývoj rozhodovací praxe Komise, judikatury Soudního dvora EU a tržní situace, zejména na nárůst digitalizace a globalizace.

Relevantní trh

Definice relevantního trhu, který se skládá z tzv. relevantního výrobkového a zeměpisného trhu, je důležitým nástrojem v oblasti hospodářské soutěže. Umožňuje totiž podnikům a soutěžním úřadům vymezit hranice mezi skutečnými a potenciálními konkurenty, vypočítat jejich podíly na trhu a posoudit tak i jejich tržní sílu. V konečném důsledku je tak klíčovým nástrojem k posouzení, zda daný podnik může například využít některých výjimek ze zákazu kartelových dohod, zjednodušeného řízení o povolení spojení nebo zda má dominantní postavení.

Komise ponechala základní koncepci vymezení relevantního trhu beze změny. Nadále tak platí, že relevantní trh je určen výrobky, které jsou vzájemně zaměnitelné a zastupitelné, a územím se stejnorodými podmínkami hospodářské soutěže. Relevantní trh tak může být vymezen od malé obce, přes jednotlivý stát, EU až po celý svět. Komise například uvádí, že pokud mají zákazníci po celém světě přístup ke stejným dodavatelům za podobných podmínek bez ohledu na to, kde se zákazník nachází, relevantní geografický trh bude pravděpodobně celosvětový.


Alternativní ukazatele pro výpočet tržního podílu

Mění se však způsob, kterým se přistupuje k vymezení relevantního trhu. Zatímco dříve byla klíčovým parametrem pro vymezení cena, nyní Komise uznává důležitost necenových parametrů, a to zejména tam, kde je služba dostupná zdarma (např. u vícestranných platforem). Uvádí rovněž doplňující ukazatele pro určení podílů na trhu, jako například počet dodavatelů, kapacitu, počet aktivních uživatelů, počet návštěv internetové stránky, počet stažení, objem či hodnotu transakcí uzavřených prostřednictvím online platformy apod. Kvůli propagaci svých výrobků vícestranné platformy často nabízejí některé produkty zdarma (např. základní členství nebo verze aplikace). V takových případech není možné efektivně použít tradiční nástroje, jako je například tzv. test SSNIP (small but significant and non-transitory increase in price). Ten vymezuje výrobkový trh prostřednictvím hledání náhrady referenčního výrobku v případě, že by se mírně zvýšila jeho cena. Komise proto klade větší důraz na necenové parametry, jako jsou stupeň inovace, udržitelnost, trvanlivost, možnost integrace s jinými výrobky, ochrana soukromí atd., pokud je zákazníci zohledňují při rozhodování o nákupu. 


Vyjasnění testu SSNIP

S ohledem na digitalizaci a globalizaci se sdělení detailněji zaměřuje právě na digitální platformy (např. systémy platebních karet, sociální sítě atd.) nebo vysoce inovativní odvětví. Neméně důležité je to, že vyjasňuje některé postupy při vymezování relevantního trhu, jako je právě test SSNIP, což by mělo vést ke snazšímu vymezení relevantního trhu v praxi.


Následné trhy, balíčky a (digitální) ekosystémy

Sdělení rovněž nastiňuje způsob vymezení relevantního trhu v případech, kdy používání výrobku dlouhodobé spotřeby vede k pořízení souvisejícího sekundárního produktu (tzv. následné trhy) nebo pokud zákazníci používají několik výrobků společně jako balíček (např. balíček služeb při dovolené s cestovní kanceláří). V případě (digitálních) ekosystémů sestávajících ze základního výrobku a několika sekundárních (digitálních) výrobků propojených technologickými vazbami nebo interoperabilitou (např. produkty propojené operačním systémem, službami a aplikacemi) lze za účelem vymezení relevantního výrobkového trhu či trhů použít podobné zásady jako v případě následných trhů anebo balíčku služeb.

Komise si od revidovaného sdělení slibuje posílení transparentnosti a právní jistoty všech subjektů na trhu a účinnější prosazování pravidel hospodářské soutěže. Podnikům naopak může nové sdělení pomoci vyhnout se potenciálnímu porušení soutěžního práva.