Zpět na výpis

Novela DPH 2020 aneb Quick fixes: aktuální vývoj z Bruselu

Evropská komise publikovala obsáhlý návrh vysvětlivek k opatřením rychlé nápravy, tzv. Quick fixes. Obsahují příklady, jak deklarovat změny zákazníka či vrácení zboží v rámci konsignačního skladu v souhrnném hlášení i nové skladové evidenci. Věnují se také řetězovým dodávkám v případě, že přepravu zajišťuje prostřední osoba. Mimoto rozebírají situace, kdy není možné obdržet dokumenty o přepravě zboží do jiného členského státu EU tak, jak je vyžaduje nařízení Rady.

Budou dotčená pravidla pro osvobozené dodání v rámci EU a pro konsignační (call-off) sklady díky Quick fixes jednodušší a jednotná v celé Evropské unii? Otázku, jak doložit přepravu zboží do jiného členského státu a splnit tím jednu z podmínek pro osvobození takového dodání od lokální DPH, řeší momentálně celá Evropa. Také konsignační sklady jsou častým schématem při přeshraničním podnikání, zejména automobilový průmysl se bez nich neobejde. 

Český návrh novely DPH s účinností od roku 2020, který Quick fixes  implementuje, však v době redakční uzávěrky čekal již druhý měsíc na první čtení v Poslanecké sněmovně. Snad zaznamenáme určitý posun alespoň do listopadového školení KPMG Business Institutu. Také v rámci našich interaktivních workshopů se často ptáte, jak bude vypadat nová struktura souhrnného hlášení, aby byl dostatečný prostor pro přenastavení účetních softwarů.  

Komise ve vysvětlivkách potvrzuje možnost využití call-off skladů při komisionářské struktuře. Dále upozorňujeme na „dvojité“ evidování prodeje přes konsignační sklad v souhrnném hlášení. Dodavatel musí v souhrnném hlášení deklarovat jak fyzický přesun vlastního zboží do call-off skladu, tak jeho následné dodání. S ohledem na systémové změny bude nutné strukturu souhrnného hlášení významně upravit. Otázkou nadále zůstává stanovení určité toleranční meze minimálně pro přirozené úbytky. Tento krok by měl být v dikci jednotlivých členských států EU, viz náš článek v předchozích Aktualitách.   

Dalším tématem, kterému se Komise ve vysvětlivkách věnuje, jsou řetězové obchody z pohledu přiřazení přepravy k vymezené transakci. Jak již víme, nové pravidlo je aplikovatelné pouze tehdy, zajišťuje-li přepravu prostřední osoba, a to buď sama, nebo jí zmocněná třetí osoba. Vysvětlivky potvrzují, že v takovém případě je nutné, aby případnou smlouvu s dopravcem uzavřel prostředník a byl i tím, kdo nese rizika ztráty či zničení zboží během přepravy. V případě více dopravců a/nebo přerušení přepravy je pak nutné posoudit, zda se stále jedná o jednu přepravu či nikoli. K tomu vysvětlivky poskytují několik vodítek. 

V neposlední řadě popisuje Komise i několik případů řešení situace, kdy plátce neobdrží „správnou“ skladbu dokumentů prokazujících přepravu zboží do jiného členského státu EU dle nařízení Rady č. 282/2011.