Novela DPH 2021: platformy a One-Stop-Shop

Návrh novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v platnost 1. července 2021, zavádí pojem „domnělý dodavatel“ pro elektronická rozhraní (platformy). Ten se uplatní v situaci, kdy platforma usnadňuje vybrané prodeje zboží na dálku, případně prodej dováženého zboží na dálku. Mezi mechanismy, které mohou tyto platformy pro vypořádání příslušné DPH využít, patří jedno správní místo v rámci EU, tzv. One-Stop-Shop (OSS).

Platforma, která naplní znaky pro klasifikaci domnělého dodavatele (o pojmu jsme psali v minulých Daňovkách), bude řešit, jak příslušnou DPH vypořádat. V případě usnadnění prodeje zboží zahraničního dodavatele, které se nachází na území EU, existují v zásadě dvě možnosti. Jednou z nich je registrovat se k DPH ve všech zemích EU, kam platforma zboží dodává. Druhou, která se nově zavádí a představuje významné zjednodušení, je registrace platformy do režimu Unie v rámci jednoho správního místa, tzv. One-Stop-Shop. Registrace do OSS je dobrovolná. 

Evropská platforma se do OSS (režim Unie) registruje ve svém domovském státě (stát identifikace). Veškerou DPH z vybraných plnění je pak povinna odvést v rámci daňového přiznání podávaného prostřednictvím portálu státu identifikace. Celková částka daně je v eurech uhrazena na účet finanční správy státu identifikace. Ta pak jednotlivé částky daně distribuuje příslušným členským státům.

Do OSS by mělo být možné se zaregistrovat od 1. dubna 2021. Žádost v ČR mohou podat subjekty, které jsou plátci DPH nebo osoby identifikované k dani. Místně příslušným je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Registrace je účinná ode dne uskutečnění plnění uvedeného v přihlášce nebo od prvního dne měsíce následujícího po podání přihlášky k registraci, nejdříve však od 1. července 2021. Identifikátorem v režimu EU bude DIČ.

Daňové přiznání se v režimu EU podává za kalendářní čtvrtletí, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Daň se vyčíslí v eurech za použití směnného kurzu posledního dne zdaňovacího období a je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Základ daně se uvádí jen ve standardním přiznání k DPH, v rámci režimu Unie se deklaruje „pouze“ daň. Pokud za příslušné zdaňovací období poplatník neuskuteční žádné vybrané plnění, je povinen podat nulové daňové přiznání.

Případné opravy je možné provést do tří let v daňovém přiznání za období, ve kterém vznikl důvod pro opravu. Zde bude využit speciální modul oprav. Pokud to umožní vnitrostátní právní úprava státu spotřeby, bude po uplynutí tříleté lhůty možné opravit přiznání přímo ve státě spotřeby, nikoli v rámci OSS.

OSS představuje výrazné zjednodušení pro platformy (i ostatní dodavatele vybraných plnění), které by jinak čelily nezanedbatelným administrativním nákladům spojeným s četnými registracemi k DPH v různých státech.

Sdílet článek