Zpět na výpis

Novela Lex Ukrajina zpřísňuje podmínky dočasné ochrany

Již s přijetím původního znění Lex Ukrajina bylo zřejmé, že bude brzy nutná novelizace. Ta byla publikována tři měsíce po účinnosti původního zákona. Změny se dotknou zejména pravidel pro poskytování humanitární dávky, řízení o udělování dočasné ochrany, ubytování držitelů dočasné ochrany a možnosti vlády regulovat přijímání žádostí o povolení k pobytu občanů Ruska a Běloruska i mimo nouzový stav.

Novela rozšiřuje důvody pro neudělení nebo odejmutí statusu dočasné ochrany v ČR. Kromě skutečnosti, že cizinec zažádal o dočasnou ochranu v jiném členském státě EU, je nyní překážkou i podání žádosti o mezinárodní ochranu. Dočasná ochrana v ČR také automaticky zaniká, pokud obdobnou žádost podá cizinec v jiném členském státě EU. Novela současně nepřipouští podávání žádostí o dočasnou ochranu, pokud má uprchlík kromě ukrajinského občanství i občanství jiného státu EU. Zavádí se také 60denní lhůta pro vyřízení zvlášť složitých žádostí, které není možné zpracovat bezprostředně při podání žádosti. 

Nová pravidla pro ubytování

Další změny se týkají ubytování. Pokud cizinci nebylo přiděleno automaticky, je povinen ke své žádosti doložit doklad o ubytování podle zákona o pobytu cizinců. Tento doklad nemusí být opatřen ověřeným podpisem vlastníka nebo oprávněného zástupce. Pokud držitel dočasné ochrany změní adresu svého pobytu v ČR a na nové adrese bude pobývat déle než 15 dní, je povinen nejpozději do tří dnů tuto změnu oznámit MV ČR. Novela dále poměrně detailně definuje podmínky poskytování ubytování, a to jak ve formě nouzového ubytování, tak i formou dočasného přístřeší, včetně poskytování náhrad provozovatelům ubytování. 

Zpřísnění podmínek pro veřejné pojištění

Novela přináší i změny v oblasti sociálního a veřejného zdravotního pojištění. Zpřísňují se podmínky pro udělení humanitární dávky ve výši 5.000 Kč. Pokud je cizinci s udělenou dočasnou ochranou poskytnuto bezplatné ubytování, strava a prostředky osobní hygieny, není možné tuto dávku vyplatit. Dlouhodobě, max. však po dobu pěti měsíců, je humanitární dávku možné vyplácet pouze cizincům, kteří se na území ČR zdržují a současně prokážou její potřebnost. Kromě dětí a seniorů starších 65 let, je veřejné zdravotní pojištění státem automaticky hrazeno pouze prvních 150 dnů. Po této době si držitelé dočasné ochrany musí pojištění hradit sami, pokud se na ně nevztahuje některá ze zákonných výjimek.

Regulace víz pro občany Ruska a Běloruska

Novela zakotvuje možnost, aby vláda nepřijímala žádosti o víza či pobytová oprávnění, která jsou v rozporu se zahraničně-politickými zájmy ČR. Aktuálně se omezení vztahuje na občany Ruské federace a Běloruska. 

Lex Ukrajina zůstává i po novelizaci účinný do 31. března 2023. Jaké budou možnosti držitelů dočasné ochrany pro setrvání v ČR po 1. dubnu 2023 novela nevyřešila. V následujících měsících můžeme pravděpodobně očekávat její opětovnou novelizaci.