Zpět na výpis

Novela přináší větší ochranu zemědělců a výrobců potravin

Důležitá novela zákona o významné tržní síle úspěšně prošla legislativním procesem a nabude účinnosti 1. ledna 2023. Kromě toho, že zavádí široký seznam zakázaných obchodních praktik, se nově bude vztahovat na mnohem více subjektů než doposud. Nejste jedním z nich?

Zákon o významné tržní síle chrání dodavatele proti tomu, aby potravinové řetězce zneužívaly svého postavení v souvislosti s nákupem potravin nebo poskytováním souvisejících služeb. Dosud se zákon vztahoval především na velké odběratele, jejichž obrat za prodej potravin a souvisejících služeb na území ČR za poslední účetní období přesáhl 5 miliard Kč. 

Na základě novely, která do českého práva transponuje evropskou směrnicí o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, se zákon nyní bude vztahovat na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Nově namísto dosavadní vyvratitelné domněnky o existenci významné tržní síly stanoví striktní obratové hranice týkající se dodavatele a odběratelů, při jejichž překročení se s významnou tržní silou odběratele automaticky počítá. Novela tedy výrazně rozšiřuje dosavadní okruh subjektů, na něž se zákon vztahuje (může se např. týkat i odběratelů, jejichž obrat přesáhne již cca 50 milionů Kč, tj. 2 miliony eur).

Novela také obsahuje široký seznam nekalých obchodních praktik, které jsou mezi odběratelem s významnou tržní silou a jeho dodavatelem zakázány, některé zpřesňuje a zároveň vymezuje další nové. Postihovat bude možné například i nepravdivé označení země nebo místa původu zemědělského produktu či potravinářského výrobku. Dále odběratel nebude moci zrušit objednávku zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků, které podléhají rychlé zkáze, v době kratší než 30 dnů před jejich dodáním. Bude také platit zákaz podmiňovat dodávky využitím služeb třetí strany, jejichž podmínky a cenu stanoví odběratel.

Podrobněji upravena je rovněž forma a náležitosti smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem. Smlouva musí být uzavřena písemně ještě před zahájením dodávek nebo poskytnutím služeb. Musí obsahovat údaje o ceně, předmětu koupě, službě nebo specifikaci nákupní akce, je-li ujednána. Odběratel bude také povinen předat dodavateli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.

Na dodržování zákona bude dohlížet Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ten může za jeho porušení udělit pokutu, a to i opakovaně. Souhrnná výše pokut však nesmí přesáhnout 10 milionů Kč nebo 10 % z čistého obratu.

Doporučujeme všem podnikatelům v zemědělství a potravinářství, na které by se zákon nově mohl vztahovat, aby se ujistili, že jejich dodavatelsko-odběratelské vztahy jsou nastaveny správně, a případně co nejdříve přistoupili k jejich přesmluvnění.