Právo
16. 3. 2017

Novela stavebního zákona zjednodušuje povolování staveb

Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošla novela stavebního zákona. Hlavní změnou, kterou přináší, je nové pojetí společného územního a stavebního řízení, včetně možnosti vydat společné rozhodnutí pro územní a stavební řízení. (Nejen) to však chtějí předkladatelé zákona změnit. V případě jeho přijetí se zrychlí a usnadní získání stavebního povolení.

Věra Kočicová
Jaroslav David

Nový zákon obsahuje celou řadu novinek pro stavební právo. Bezesporu nejvýznamnější je možnost sloučení územního a stavebního řízení do jednoho společného řízení. Výsledkem je koordinované povolení s jediným výrokem, jímž je stavba umístěna a současně povolena. Do společného povolení by zároveň bylo integrováno závazné stanovisko o posouzení vlivů na životní prostředí, které je podkladem pro vydání společného povolení.

Institut společného povolení však není jedinou změnou. Dotčené úřady budou nově muset zveřejňovat dokumentaci územního plánování na internetu. Při aktualizaci či změně územně plánovací dokumentace bude podmínkou účinnosti zveřejnění úplného znění aktualizovaného či změněného dokumentu. Opatření má přispět k transparentnosti a přehlednosti stavebního řízení. Zastupitelstvům obcí odpadne povinnost pořizovat samostatný územní a regulační plán. Namísto toho budou moci přijmout sjednocený územní plán s prvky regulačního plánu. Opatření obecné povahy bude možno přezkoumat či zrušit maximálně do jednoho roku ode dne jeho účinnosti.

Navrhovaná novela taktéž zahrnuje principy dosud neschváleného zákona o liniových stavbách (např. silnice, železnice). Ukáže-li se, že liniovou stavbu nelze objektivně umístit do koridoru vymezeného v územním plánu, například na základě geologického průzkumu, bude moci příslušný krajský úřad rozhodnout o vybočení z takového koridoru v nezastavěném území. Díky tomu bychom se v horizontu dvaceti let měli dočkat položení základního kamene rychlodráhy nejen z Prahy do Brna, ale například i z Prahy do Drážďan. Vedle zásadních otázek, jako jsou uvedené liniové stavby, řeší novela i každodenní starosti občanů. Odpadá totiž povinnost získat svolení sousedů při stavbě plotu nad dva metry.

Vyjmenované změny mají dle vize předkladatelů zjednodušit a zrychlit povolování staveb, snížit administrativní nároky a zvýšit konkurenceschopnost žadatele. Měly by se jimi rovněž podpořit investice ve výstavbě. Stávající proces získání všech potřebných povolení k realizaci stavby se dá popsat jako roztříštěný a komplikovaný. Proto by přijetí novely bylo vítanou změnou, která má, mimo jiné, potenciál přispět k žádoucímu rozvoji infrastruktury.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign