Zpět na výpis

Novela zákona o DPH zúží rozsah osvobozených finančních činností

Ministerstvo financí navrhuje v připravované novele zákona o DPH významně zúžit rozsah finančních činností, které jsou osvobozeny od DPH. Cílem je sjednotit český zákon o DPH s evropskou směrnicí a výklady Soudního dvora Evropské unie.

Podle návrhu by ve výčtu osvobozených finančních činností, u nichž zároveň finanční instituce nemá nárok na odpočet DPH, už nebyly následující činnosti:

  • organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,
  • obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,
  • vedení evidence investičních nástrojů,
  • vypořádání obchodů s investičními nástroji,
  • obstarávání inkasa,
  • vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,
  • výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva.


V případě prvních čtyř typů jmenovaných služeb reflektuje navrhovaná úprava podle důvodové zprávy skutečnost, že se nejedná o operace s cennými papíry, ale o správu a úschovu. Tento typ služeb nelze podle směrnice o DPH a judikatury Soudního dvora Evropské unie (např. rozsudek ve věci C-44/11 Deutsche Bank) osvobodit od DPH.

U posledních tří typů jmenovaných služeb je pak důvodem pro zrušení osvobození to, že se pro účely DPH jedná o vymáhání pohledávek, nikoliv o služby platebního styku. Vymáhání pohledávek podle směrnice o DPH a judikatury Soudního dvora Evropské unie (např. C-175/09 AXA UK) nemůže být osvobozeno od DPH. Pojem „vymáhání dluhů“ není ve směrnici definován a podle judikatury se může jednat i o pohledávky, které ještě nejsou splatné.

Poskytovatelé finančních služeb by měli dopady navrhované změny zanalyzovat, zrevidovat režim DPH u výstupů a posoudit také dopad na nárok na odpočet DPH na vstupu. Měli by myslet i na přenastavení IT systémů. V případě, že služba bude nově podléhat DPH, zde bude nutné začít vystavovat daňové doklady.

I na straně odběratelů uvedených služeb je třeba zvážit dopady. Např. pokud je tuzemskému odběrateli (plátci nebo osobě identifikované) některá z uvedených služeb poskytována ze zahraničí, bude nově povinen přiznat z této služby v tuzemsku DPH. Zároveň by měl příjemce těchto služeb posoudit, zda, případně v jaké míře, má u nich nárok na odpočet DPH. Lze očekávat, že u přijímacích finančních institucí bude nárok na odpočet spíše omezený.

Tato nová úprava vyvolává řadu otázek a možné dopady jsou v současnosti předmětem diskusí mezi odbornou veřejností. V aktuálním návrhu novely je účinnost stanovena na 1. ledna 2025. S ohledem na značný zásah do stávajícího fungování lze očekávat návrhy na odložení účinnosti, aby měly dotčené instituce na přípravu na změny více času.