Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Není tomu ještě ani rok, co vstoupil v účinnost nový zákon o evidenci skutečných majitelů, a už ministerstvo spravedlnosti společně s ministerstvem financí navrhuje jeho novelizaci, která přináší změny, a to nejen v definici skutečného majitele.

Návrh novely ještě nebyl Poslanecké sněmovně předložen, bylo teprve ukončeno meziresortní připomínkové řízení. Účinnost novely je navrhována na den následující po jejím vyhlášení, okamžik aplikovatelnosti navrhovaných změn tudíž bude záležet na rychlosti legislativního procesu.

Nejedná se pouze o „technickou“ novelu, která by odstraňovala některé nepřesnosti ve stávající právní úpravě, ale o významnou změnu určování skutečného majitele. Návrh upouští od pojmů „osoba s koncovým vlivem“ a „koncový příjemce“ a nově skutečného majitele definuje jako „každou fyzickou osobu, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání“.

Dle nově upravené definice, je tak skutečným majitelem v obchodní korporaci každá fyzická osoba, která

  • je ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích;
  • vlastní nebo kontroluje korporaci tím, že:
    • má přímý podíl nebo akcii nebo hlasovací práva, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %;
    • má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větším než 25 %;
    • může ovládat korporaci nebo korporace, které mají v dané korporaci samostatně nebo dohromady podíl nebo akcii na doručitele, větší než 25 %;
    • může kontrolovat korporaci jinými prostředky (kontrolou jsou mimo jiné kritéria ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady).

Vymezení materiálního skutečného majitele u fundací, ústavů, obecně prospěšných společností nebo svěřenských fondů (v dikci zákona „jiné právní uspořádání“) bude pak nově zakotveno přímo v § 6, který o těchto osobách a právních uspořádáních pojednává. U nich bude stále platit, že jejich skutečnými majiteli jsou některé specifické osoby, jimž pozice skutečného majitele vyplývá z jejich funkce (např. zakladatel, správce, obmyšlený). Dále je nicméně nutné zjišťovat, zda u nich nefiguruje osoba, která by je v konečném důsledku vlastnila nebo kontrolovala.

Novela zavádí dále i drobné změny v automatickém průpisu do evidence skuteč  ných majitelů či u vymezení okruhu osob, které skutečného majitele nemají. Ostatní změny jsou pak spíše formulačního nebo technického charakteru. Procesy registrací a sankcí zůstávají v zásadě beze změny.

Podle přechodných ustanovení pak budou mít evidující osoby (např. společnosti) povinnost přizpůsobit svůj zápis v evidenci nové úpravě do 6 měsíců ode dne nabytí účinností nového zákona. Tyto osoby by pak měly být osvobozeny od úhrady soudního poplatku.
 

Sdílet článek