Zpět na výpis

Novela zákoníku práce (část II): Pravidla pro doručování

Zákoník práce obsahuje výčet písemností, které pro svou účinnost vyžadují doručení do vlastních rukou zaměstnance. Vedle písemností týkajících se vzniku, změn a skončení pracovního poměru jde například i o mzdový výměr nebo o odvolání vedoucího zaměstnance. Doručování do vlastních rukou bývá v pracovním právu často noční můrou. V pokračování seriálu o tzv. velké novele zákoníku práce se podíváme, v čem by se mělo doručování od letošního července zjednodušit.

Podle platné právní úpravy má zaměstnavatel povinnost doručovat zaměstnanci písemnosti primárně do vlastních rukou na pracovišti, v bytě zaměstnance nebo kdekoliv bude zastižen, anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Až teprve není-li to možné, může dokument poslat poštou. Ze soudní praxe dále plyne, že jeden pokus o doručení na pracovišti dnes pro platné doručení zpravidla zaměstnavateli stačit nemusí. Podle navrhované novely by mělo napříště stačit, aby se zaměstnavatel pokusil zaměstnanci doručit písemnost na pracovišti. Nebude-li to možné, bude moci zaslat písemnost bez dalšího poštou nebo zvolit jiný způsob doručení upravený v zákoníku práce, např. doručení datovou schránkou.  

Podle platné právní úpravy musí zaměstnavatel doručovat na poslední adresu zaměstnance, která mu je známá. Takovou adresu se zaměstnavatel může dozvědět nejen od zaměstnance, ale i např. z potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti nebo od jiných zaměstnanců. Pro zaměstnavatele ale často představuje administrativní zátěž, musí-li pátrat, kterou adresu zaměstnance má považovat za poslední známou. Nově bude na zaměstnanci, aby zaměstnavateli sděloval správné a aktuální údaje k doručování, a to písemně. V opačném případě riskuje, že mu bude řádně doručeno na adresu, na které se nezdržuje. 

Novela dále sjednocuje lhůtu pro vyzvednutí zásilky u nezastižených adresátů s přepravními podmínkami České pošty. Fikce doručení nově nastane po uplynutí 15 kalendářních dnů, namísto současných 10 pracovních. 

Poštovním doručovatelům zůstane pro případ, kdy zaměstnanec odmítne písemnost převzít, povinnost zaměstnance poučit o následcích takového odmítnutí. Nově však už nebude nutné o poučení provádět písemný záznam, což v praxi bývá poměrně problematické. 

Změny se mají dotknout i elektronického doručování písemností. Novela zavádí zvláštní podmínky pro doručování písemností zaměstnavatelem do datové schránky. Pro doručování do datové schránky nově postačí písemný souhlas zaměstnance. Souhlas by mělo být možné udělit buď pro každý konkrétní případ doručování, nebo jako paušální. Pokud se zaměstnanec do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů od dodání písemnosti, bude se písemnost považovat za doručenou. Žádné zvláštní potvrzení o přijetí nebude třeba. Je ovšem otázka, jak se tento způsob doručování osvědčí v praxi.  

Navrhované změny v oblasti doručování v pracovním právu jsou jistě krokem správným směrem. Poštovní i elektronické doručování zaměstnancům však zůstane i po účinnosti novely poměrně komplikované. Nám patrně nezbyde, než i nadále klientům doporučovat, ať doručují zaměstnancům pokud možno osobně a před svědky.