Zpět na výpis

Novinky ve zdravotním pojištění cizinců

Poslední novelizace zákona o pobytu cizinců přinesla významné změny. K některým z nich, jako například ke zrušení monopolu Pojišťovny VZP (PVZP), už došlo. Co dalšího se změnilo a co novela přinese od 1. ledna 2024?

Rozšíření seznamu poskytovatelů komerčního pojištění

Občané zemí mimo EU, kteří v České republice pobývají po dobu delší než 90 dnů, jsou dle zákona o pobytu cizinců povinni mít platné komplexní zdravotní pojištění po celou dobu svého pobytu. Od novelizace zákona o pobytu cizinců v roce 2021 byla ke sjednávání tohoto typu pojištění oprávněna pouze PVZP. Tím fakticky i právně vznikl monopol pro poskytování komplexního zdravotního pojištění cizinců. Tato situace se však novelizací mění. Od 20. září 2023 si žadatelé o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty mohou pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče sjednat u jakékoliv pojišťovny, která je oprávněna tento typ pojištění poskytovat. Po dvou letech tak skončil monopol PVZP zamýšlený původně na pětileté období.

Cizinci, kteří mají už dříve sjednané pojištění u PVZP, ho mohou vypovědět ve lhůtě tří měsíců od účinnosti novely. Tím ale nevzniká nárok na vrácení už uhrazeného jednorázového pojistného.

Konec monopolu má směřovat k narovnání podmínek na trhu pojištění klientů, kdy cizinci budou mít možnost volby pojišťovny s ohledem na vlastní potřeby a preference. Současně se jedná o návrat k respektování evropského i ústavního práva. Obnovení konkurence může také vést ke snížení cen pojištění.


Zvýšení limitu pojistného plnění

Došlo také k úpravě limitu pojistného plnění. Původní limit na jednu pojistnou událost stanovený na 60 tis. eur se zvýšil na 400 tis. eur, a to i nadále bez spoluúčasti pojištěného. Pojišťovny mají i u uzavřených pojistných smluv přímo ze zákona možnost (nikoli ale povinnost) navýšit pojistné. PVZP dle svého vyjádření k tomuto kroku přistupovat nebude a pojistné u již uzavřených smluv ponechá na původní úrovni. 


Změny od 1. ledna 2024

Od 1. ledna 2024 se upravuje přístup k pojištění cizinců mladších 18 let pobývajících v České republice na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu. Nově budou povinně účastníky veřejného zdravotního pojištění, bez možnosti volby nahradit jej pojištěním komerčním. V případě, že platnost stávajícího komerčního pojištění skončí až po 1. lednu 2024, nebude nutné takové pojištění rušit. Cizinec se stane účastníkem veřejného zdravotního pojištění v den následující po skončení stávajícího pojištění. Prodloužení platnosti komerčního pojištění už nebude možné.

Přechod na veřejné pojištění musí cizinec oznámit nejpozději osm dní před koncem svého komerčního pojištění vybrané veřejné zdravotní pojišťovně. Dovršením věku 18 let nebo koncem platnosti povolení k dlouhodobému pobytu pak účast ve veřejném zdravotním pojištění zaniká. Cizinci si tak po dovršení plnoletosti budou nuceni zřídit soukromé zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče.

Neopomenutelnou novinkou bude rovněž tzv. registr zdravotního pojištění, který by měl být zřízen do roka od účinnosti novely a jehož účelem je větší transparentnost a lepší zdravotní pojištění cizinců. Zřizovatelem bude Česká kancelář pojistitelů.