Zpět na výpis

Nový rámec pro blockchain na kapitálových trzích

Blockchain, neboli technologie distribuované decentralizované databáze, v současné době nalézá stále větší využití v mnoha oblastech práva a podnikání. Výjimkou není ani oblast kapitálových trhů, kde jedním z nejzajímavějších posunů je zavedení pilotního režimu tzv. technologie distribuovaného registru (DLT) v oblasti tržní infrastruktury.

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a zákona o pojišťovnictví implementuje do českého právního řádu nařízení (EU) č. 2022/858 o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru, které je účinné od 23. března 2023. Novela je aktuálně v Poslanecké sněmovně a účinnosti má nabýt už den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Nařízení zavádí dočasný pilotní režim pro finanční služby založené na technologii sdíleného registru (DLT neboli Distributed Ledger Technology) a tím odstraňuje regulatorní překážky pro vydávání, obchodování a vypořádání kryptoaktiv představujících finanční nástroje ve smyslu ZPKT.
Nařízení zavádí tři zvláštní licenční režimy tržní infrastruktury využívající technologii DLT:

  • DLT MTF (mnohostranný obchodní systém),
  • DLT settlement system (vypořádací systém) a
  • DLT trading settlement system (obchodní vypořádací systém).

Licenci k provozování jednotlivých tržních infrastruktur DLT budou moci získat především centrální depozitáři cenných papírů a obchodníci s cennými papíry. 

V pilotním režimu omezuje nařízení okruh finančních nástrojů, které bude možné přijmout k obchodování nebo evidenci na tržní infrastruktuře DLT. Nařízení se tak v pilotním režimu vztahuje na akcie, jejichž tržní kapitalizace je nižší než 500 mil. eur, dluhopisy nebo jiné formy sekuritizovaného dluhu či nástroje finančního trhu s hodnotou nižší než 1 mld. eur a na podílové jednotky subjektů kolektivního investování, přičemž tržní hodnota těchto spravovaných aktiv musí být nižší než 500 mil. eur. Celková hodnota všech tržních nástrojů vedených na DLT pak nesmí překročit 6 mld. eur.

Novela mění v ZPKT definici finančního nástroje. Nově se za investiční nástroje budou považovat i veškeré v současnosti zákonem upravené investiční nástroje vydané s využitím DLT. 

Zavedení DLT do praxe bude klást značné požadavky na provozovatele tržní infrastruktury DLT, od vypracování podrobného obchodního plánu a detailních informací pro investory, přes zajištění bezpečnostních kybernetických opatření, výpočet měsíční průměrné hodnoty držeb aktiv, až po zavedené řízení operačních rizik a včasné přechodové strategie, pokud hodnota finančních nástrojů na DLT dosáhne 9 mld. eur

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že nařízení zavádí pilotní režim tržní infrastruktury DLT, umožňuje ČNB vyjmout provozovatele z požadavků současné regulace kapitálových trhů (MiFID II, MiFIR, nařízení (EU) č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů).