NSS: jak posuzovat vznik stálé provozovny

Nejvyšší správní soud (NSS) popsal ve svém rozhodnutí dopad vybraných skutečností na vznik stálé provozovny zahraničního subjektu v ČR. Především poukázal na nutnost předložit ze strany správce daně dostatečný soubor důkazů, které její existenci prokazují nad vší pochybnost.

Šlo o spor mezi britskou společností, která v ČR zřídila odštěpný závod, a správcem daně, který tento závod z moci úřední zaregistroval pro účely daně z příjmů právnických osob jako stálou provozovnu. 

Správce daně opíral své tvrzení o vzniku stálé provozovny o následující skutečnosti: 

  • Britská společnost uzavřela smlouvu o nájmu nebytového prostoru (skladu). 
  • Byly uzavřeny smlouvy o budoucí obchodní spolupráci mezi britskou společností a několika tuzemskými subjekty nebo s čínskou obchodní společností. 
  • Byly vydány faktury, na kterých je odštěpný závod britské společnosti uveden jako dodavatel. 
  • Platby spojené s těmito fakturami byly připsány na účet britské společnosti v ČR. 
  • Britská společnost požádala o autentizační údaje pro elektronickou evidenci tržeb. 
  • Britská společnost podala přiznání k DPH za červen 2016.  

NSS ve svém rozhodnutí konstatoval, že soubor těchto skutečností není dostatečný k rozhodnutí, zda vznikla stálá provozovna na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Velkou Británií (SZDZ). Hlavním důvodem postoje NSS byly následující skutečnosti: 

  • Nájemní smlouvy uzavřené britskou společností se týkaly skladovacích prostor. Tato činnost je na základě SZDZ považována za činnost, která nedává vzniknout stálé provozovně. Tyto nájemní smlouvy tak v této konkrétní situaci argumentaci správce daně spíše vyvrací. 
  • Skutečnost, že je odštěpný závod uveden na fakturách jako dodavatel, není sama o sobě vypovídající. Odštěpný závod nemá navíc v ČR právní subjektivitu, která by ho opravňovala k uzavření obchodních smluv, ke kterým se faktury vztahovaly. 
  • Skutečnost, že platby související s fakturami byly poslány na český účet britské společnosti, nevypovídá podle NSS o charakteru činnosti odštěpného závodu a nelze na základě této skutečnosti potvrdit existenci stálé provozovny. 

NSS tak dal ve svém rozhodnutí za pravdu městskému soudu a doporučil správci daně podložit své rozhodnutí větším množstvím důkazních prostředků, získaných například při místním šetření. Dále NSS doporučil správci daně získat podrobnější informace o parametrech činnosti odštěpného závodu britské společnosti a zároveň zdůraznil, že žádným způsobem nepředjímá budoucí rozhodnutí orgánů finanční správy. 

Sdílet článek