NSS k prokázání dodání do jiného členského státu a zneužití práva

O zneužití práva se v posledních dnech mluví především v souvislosti s přijetím daňového balíčku. Dle novelizovaného daňového řádu, ve kterém je definice zakotvena, půjde o zneužití práva u transakcí, jejichž převažujícím účelem (nikoliv hlavním, jak vyplývá z aktuální judikatury) je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu. Jak se k případu zneužití práva staví NSS?

Nejvyšší správní soud se v rozsudku (5 Afs 314/2016-55) vyjadřuje ke zneužití práva v případě dodání do jiného členského státu osvobozeného od daně z přidané hodnoty. Především se zabývá otázkou správného použití pojmu „zneužití práva“.

Český daňový subjekt v projednávaném případu osvobozeně dodával ultralehká letadla do Dánska. Vzápětí dánský obchodní partner letadla v Dánsku prodal koncovému českému zákazníkovi, přičemž se uplatnila nulová sazba DPH. Při daňové kontrole nebyl pak daňový subjekt schopen nárok na osvobození prokázat a byla mu z těchto transakcí doměřena DPH.

Finanční úřad a následně i Krajský soud v Praze došly k závěru, že daňový subjekt neunesl důkazní břemeno a neprokázal dostatečně nárok na osvobození zboží do jiného členského státu. Zároveň se dle jejich názoru dopustil zneužití práva, jelikož hlavním záměrem jeho jednání bylo získat daňovou výhodu plynoucí z této transakce, tzn. vyhnout se odvodu DPH.

NSS s tímto názorem nesouhlasil s odůvodněním, že jde o dva závěry, které se vzájemně vylučují. Pokud se má aplikovat koncept zneužití práva, musí právo na osvobození nejprve vzniknout – musí být tedy splněny podmínky pro osvobození dané zákonem. Při nesplnění daných podmínek tak nelze dovozovat zneužití práva. Dle verdiktu NSS nelze zneužití práva ztotožňovat s „pouhým“ nesplněním podmínek vyžadovaných právní normou.

NSS ve svém rozsudku uzavřel, že zneužití práva nastává pouze v případě, kdy jsou formálně splněny všechny podmínky vyžadované právním řádem pro určité jednání a současně materiální výsledek tohoto jednání je v rozporu se smyslem a účelem právní úpravy. NSS proto rozhodnutí krajského soudu zrušil a případ vrátil k dalšímu projednání.

Sdílet článek