Zpět na výpis

NSS: Náhrada mzdy za dovolenou patří do odpočtu na výzkum a vývoj

Nejvyšší správní soud (NSS) se vyjádřil k hojně diskutované problematice zahrnutí náhrad mzdy za dovolenou do nákladů uplatněných v rámci odpočtu na výzkum a vývoj (rozsudek 1 Afs 429/2018). Závěr soudu zní: náhrady do odpočtu patří.

Správce daně při daňové kontrole odmítl v odpočtu na výzkum a vývoj (VaV) uznat náhradu mzdy za dovolenou zaměstnanců, kteří se podíleli na řešení vývojového projektu. Tím potvrdil dosavadní přístup finanční správy založený především na argumentaci, že náhrada mzdy za dovolenou nesplňuje podmínku přímé souvislosti s řešením projektu. Podle finanční správy zaměstnanec během dovolené nepracuje, a tudíž žádnou výzkumnou či vývojovou aktivitu nevykonává. Náhrada mzdy za dovolenou tak není nákladem zaměstnavatele vynaloženým v přímé souvislosti s řešením projektu VaV. V tomto konkrétním případě dal správci daně krajský soud za pravdu.

Tuto problematiku předložili daňoví poradci na Koordinačním výboru GFŘ a Komory daňových poradců (KDP). Předkladatelé příspěvku zastávali opačný názor a příspěvek byl uzavřen s rozporem. Názor KDP podpořily rozhodnutími také jiné krajské soudy. O jednom z nich jsme vás informovali v březnu 2019. Tato otázka se nyní dostala k NSS, který jednoznačně uzavřel, že tyto náklady lze v rámci odpočtu na VaV uplatnit.

NSS považuje argumenty finanční správy uměle oddělující samotný výkon práce od dovolené za ryze účelové a nepřesvědčivé. Podle něj není totiž podmínkou pro odpočet vynaložení nákladů přímo „na realizaci“ projektu VaV, nýbrž vynaložení „při realizaci“ takového projektu, tj. v souvislosti s jeho řešením. Náklady z titulu náhrady mzdy za dovolenou jsou povinně stanoveny zákoníkem práce a představují povinný náklad práce. NSS konstatoval, že za odpracování hodin na výzkumných a vývojových projektech náleží zaměstnanci nárok na dovolenou a náhrada mzdy musí být chápána jako odměna za práci, nikoliv jako odměna za nepřítomnost v práci jako takovou či za zotavení se. Fakticky jde podle soudu o rozložení úhrady ceny práce v čase. 

NSS rovněž uvedl, že cílem podpory výzkumu a vývoje je zaměstnávat kvalifikované pracovníky a podpořit provádění výzkumu a vývoje vlastními pracovníky, což je přirozeně spojeno také s poskytováním všech zákonných výhod. Nemožnost uplatnit náhradu mzdy za dovolenou v odpočtu na VaV neodpovídá smyslu zavedení podpory VaV.

NSS proto neshledal žádný racionální důvod, proč by tento náklad měl mít odlišný režim od ostatních zákonem stanovených nákladů práce včetně nákladů na povinné sociální a zdravotní pojištění, které se standardně do odpočtu na VaV zahrnují.
Věříme, že toto rozhodnutí je potvrzením pozitivního trendu z poslední doby a že finanční správa bude tento závěr reflektovat v rámci svých postupů a akceptovat tak názor soudu jakož i daňových poradců na tuto problematiku.