NSS odmítl dvojí zdanění při postoupení smluvních sankcí

Nejvyšší správní soud (NSS) určil, o jaké částky se zvyšuje základ daně při postoupení smluvních sankcí. Podle NSS se základ daně zvyšuje pouze o skutečné příjmy, nikoli o celou hodnotu postoupených smluvních sankcí. Současně je ztráta z postoupení pohledávek, která není krytá daňovými opravnými položkami, nedaňová. NSS odmítl výklad zákona, který v konečném důsledku vedl ke dvojímu zdanění.

V posuzované kauze (10 Afs 171/2019) soud řešil otázku, o jakou částku je potřeba zvyšovat základ daně při postoupení smluvních sankcí, které byly účtovány do výnosů a o které byl v minulosti snižován základ daně. NSS odmítl přístup správce daně, který tvrdil, že ztráta z postoupení pohledávky je nedaňová a současně je potřeba zvýšit základ daně o celou jmenovitou hodnotu postoupených smluvních sankcí. NSS dospěl k jednoznačnému závěru, že tento výklad je v rozporu s jazykovým a systematickým výkladem příslušných ustanovení.

Jádrem sporu byl výklad ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 6 zákona o daních z příjmů. Podle něj je věřitel, který postoupí pohledávku z titulu smluvních sankcí, jejíž výše byla položkou snižující výsledek hospodaření, povinen o částku této pohledávky zvýšit výsledek hospodaření, pokud již nebyl o stejnou částku zvýšen podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o daních z příjmů. NSS zdůraznil, že pojem stejná částka nemusí nutně znamenat totožnou výši částky. Zvýšení základu daně o ztráty z postoupení podle NSS vylučuje, aby se základ daně znovu zvyšoval o celou hodnotu postoupené smluvní sankce. Současně NSS odkázal na novely zákona o daních z příjmů, ze kterých dovodil, že cílem předmětné úpravy je zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu zvyšování základu daně z titulu smluvních sankcí při jejich postoupení.

Jinými slovy, v roce postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí je základ daně zvyšován pouze o celkovou jmenovitou hodnotu smluvních sankcí (odhlédneme-li od ztráty z postoupení na zbývající části pohledávky) a nedochází k duplicitnímu zvýšení základu daně o ztrátu z postoupení. K výkladu zastávanému finanční správou se jako ke konzervativnímu přikláněla také část odborné veřejnosti. Závěry NSS dávají prostor nejen pro přehodnocení přístupu do budoucna, ale rovněž k revizi historických postoupení smluvních sankcí.

Sdílet článek