Z judikatury
7. 2. 2019

NSS: Přechod daňových povinností je při odštěpení společnosti možný

Nejvyšší správní soud v rozporu s předcházející judikaturou souhlasil s možností přechodu daňové povinnosti v rámci rozdělení společnosti i při odštěpení, kdy daná společnost nezaniká. Zdůvodnil to změnou v legislativě k 1. lednu 2014.

Diana Marková
Simona Schořová

Koncem roku 2018 přibyl k judikatuře Nejvyššího správního soudu (NSS) nový rozsudek 4 Afs 314/2018 – 33. Zabývá se specifickou situací přeměny společnosti rozdělením. Konkrétně šlo o odštěpení sloučením s jinou společností a s tím související otázku, zda specifická daňová povinnost mohla po ukončení procesu přeměny přejít na společnost nástupnickou. NSS dospěl k závěru, že daná daňová povinnost v rámci odštěpení přešla na nástupnickou společnost v souladu se zákonem.

V tomto příspěvku upozorňujeme na souvislost s přechodem daňových povinností při odštěpení, nekomentujeme však detaily této daňové povinnosti.

Rozsudek je postavený na výkladu § 240b odst. 1 daňového řádu ve znění platném od 1. ledna 2014 v návaznosti na rekodifikaci občanského a obchodního práva. Ačkoliv důvodová zpráva k tehdejší novele daňového řádu uvádí, že nový § 240b přebírá téměř beze změny stávající úpravu, novelizace původního ustanovení přinesla změny. Na jejich základě soud dovodil možnost přechodu daňové povinnosti pro danou situaci a odklon od předcházející judikatury, kdy k takovému přechodu povinnosti docházelo pouze při rozdělení rozštěpením. Samotné změny a podrobnější zdůvodnění, co soud vedlo ke konkrétnímu závěru, rozsudek nezmiňuje.

Zdůrazňujeme, že se jedná o zatím ojedinělý rozsudek týkající se specifické situace. Nelze tudíž usuzovat, jak široce budou jeho závěry aplikovány. V rámci projektů přeměn a kupních smluv při akvizicích bychom nicméně tuto situaci doporučovali ošetřit ve smluvní dokumentaci.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign