NSS: Řetězení daňových ztrát je nepřípustné

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval otázkou, zda je opakované prodlužování lhůty pro stanovení daně, které může v případě pravidelně se opakujících daňových ztrát probíhat donekonečna, zákonné. NSS přípustnost řetězení daňových ztrát odmítl (8 Afs 58/2019-48) a zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni, který řetězení daňových ztrát naopak potvrdil.

Společnost vykázala za zdaňovací období let 2008 a 2009 daňovou ztrátu. Správce daně v roce 2014 zahájil u společnosti daňovou kontrolu těchto dvou období a následně v roce 2018 zahájil daňovou kontrolu posledního období, ve kterém bylo možné daňovou ztrátu za rok 2008 uplatnit. Zastával názor, že konec lhůty pro stanovení daně se váže na období, které se vztahuje k později vyměřené ztrátě. Společnost považovala zahájení daňové kontroly za nezákonný zásah, neboť správce daně zahájil daňovou kontrolu až po uplynutí lhůty pro stanovení daně pro kontrolované období.  

Nejasnost panovala v tom, zda je možné prodlužovat běh lhůty pro stanovení daně v případě, kdy společnost v průběhu pětileté lhůty pro uplatnění daňové ztráty vykáže další daňové ztráty. Předmětem sporu bylo tedy posouzení, zda daňová kontrola byla zahájena a prováděna ve lhůtě pro stanovení daně a zda je přípustné tzv. řetězení daňových ztrát, které prodlužuje lhůtu pro stanovení daně. 

NSS odmítl výklad správce daně a krajského soudu umožňující řetězení daňových ztrát. Podle NSS nemá takový výklad výslovnou oporu v zákoně a představuje nepřiměřený zásah do právní jistoty daňového subjektu. NSS uvádí, že je možné vázat prodloužení lhůty pro stanovení daně výhradně na zdaňovací období, ve kterém konkrétně daňová ztráta vznikla, a nikoliv na zdaňovací období, které se týká jiné daňové ztráty (lhůta pro stanovení daně má za každé zdaňovací období svůj zcela samostatný režim). NSS uvádí, že ztráta vyměřená v některém z budoucích zdaňovacích obdobích není rozhodující pro posouzení lhůty pro stanovení daně za předcházející roky.  

Citovaný rozsudek NSS na rozdíl od předchozího rozsudku krajského soudu vykládá § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů ve vztahu k lhůtě pro stanovení daně pozitivně pro daňové poplatníky.  

Sdílet článek