NSS se ve sporu o uplatnění nákladů na znehodnocené zboží zastal poplatníka

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve sporu o oprávněnost uplatněných nákladů na znehodnocené zboží. Dle NSS odvolací orgán bez předchozího vyrozumění odvolatele posoudil danou problematiku odlišně oproti správci daně, přičemž bez náležité opory ve spise dovodil, že daňový subjekt oprávněnost nákladů neprokázal. Tím narušil princip dvojinstančnosti správního řízení.

V daném případě (1 Afs 70/2021-40) daňový subjekt provedl likvidaci zásob po jejich nenávratném poškození (konkrétně šlo o rostliny v hodnotě 3,5 mil. Kč, které byly zničeny mrazem). Po likvidaci daňový subjekt obdržel pouze tři tisíce korun za odprodej květináčů. Správce daně neuznal původní hodnotu rostlin jako daňově uznatelný náklad. 

Odvolací finanční ředitelství změnilo posouzení výchozího skutkového stavu, aniž by s tím účastníka řízení obeznámilo. Tím, jak zdůraznil NSS, narušilo dvojinstančnost správního řízení. NSS se přitom odkázal na už existující judikaturu (např. 6 Ads 134/2012-47), která zdůrazňuje, že pokud při nápravě nedostatků prvostupňového rozhodnutí odvolací správní orgán takovýmto způsobem zasáhne do kontinuity správního řízení, může tímto zkrátit účastníka řízení na jeho právech.   

NSS při svém rozhodování připomněl podmínky, které ze současné judikatury vnímá jako potřebné pro daňovou uznatelnost nákladů. Jsou to tyto: 

  1. Skutečné vynaložení výdaje; 
  2. Vynaložení výdaje v souvislosti se získáním zdanitelných příjmů; 
  3. Vynaložení výdaje v daném zdaňovacím období; a  
  4. Zákonné stanovení, že se jedná o daňově účinný výdaj. 

 

NSS byl v tomto případě přesvědčen, že důkazní břemeno s ohledem na doložení daňové uznatelnosti výdajů daňový subjekt unesl. Naopak upozornil na postup správce daně – a následně i Odvolacího finančního ředitelství – kdy byly svědecké výpovědi i některé ostatní okolnosti vykládány selektivně v neprospěch daňového subjektu. Takový postup označil NSS za nepřijatelný, případně čistě spekulativní. Zároveň připomněl, že pokud jsou odhaleny dílčí pochybnosti v evidenci zboží, může tato skutečnost určit směr dalšího dokazování, nikoliv však vést k vyloučení veškerých takových nákladů. 

Podle NSS je částka 3,5 mil. Kč, o kterou byla snížena hodnota likvidovaného zboží vlivem poškození mrazem, daňově uznatelný náklad. Likvidace byla provedena řádně, což dokládaly i svědecké výpovědi. U těchto jsou vzhledem k uplynutí doby pěti let od předmětné likvidace pochopitelné dílčí nesrovnalosti. To však nepopírá skutkovou podstatu, jak ji daňový subjekt prezentoval. 

Své vyhodnocení NSS uzavřel s tím, že u takovýchto sporů (kdy hrají důležitou roli vnější faktory, např. počasí), mají daňové orgány povinnost zohlednit omezený rozsah informací, které jsou daňovému subjektu dostupné. Pokud po dokazování nezjistí „zásadní skutečnosti vyvracející“ tvrzení daňového subjektu, nemohou kategoricky vyloučit uplatnění celého výdaje.  

Sdílet článek