O krok blíže k propojení obchodních rejstříků v rámci EU

Harmonizace evropského práva ohledně používání digitálních nástrojů a postupů v oblasti práva obchodních společností už dostává konkrétní podobu. K 1. lednu 2021 nabyla účinnosti novela zákona o veřejných rejstřících, kterou je část změn stanovených evropskou směrnicí implementována do českého právního řádu. Zjednoduší se především výměna informací v případě přeshraničních přeměn kapitálových společností nebo odštěpných závodů zahraničních společností.

Novela zákona o veřejných rejstřících reflektuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1151 upravující využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností.  Cílem směrnice je posílení spolupráce mezi rejstříky členských států pomocí systému propojení rejstříků, a tím zejména zefektivnění správy a zakládání společností v rámci EU. Metody výměny informací mezi rejstříky, upřesnění obsahu informací, které si rejstříky vyměňují a další v praxi využitelné nástroje jsou pak stanoveny v prováděcím nařízení 2020/2244 vydaném Komisí EU, které vstoupilo v platnost 18. ledna 2021.  

Novela by měla přispět k užšímu propojení českého obchodního rejstříku s obchodními rejstříky dalších členských států prostřednictvím rozhraní pro evropskou centrální platformu. V tomto kontextu se na jaře roku 2018 stal český obchodní rejstřík součástí platformy BRIS – Business Registers Interconnection System, která propojuje obchodní rejstříky zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Aktuálně lze prostřednictvím BRISu dohledat entity ve výše zmíněných státech a bezplatně získat základní informace o konkrétní společnosti (např. název, identifikační číslo, sídlo, typ/právní formu, stát registrace); další informace jsou dostupné dle režimu státu, kde je společnost registrována. 

Systém BRIS přinese výrazné snížení administrativní zátěže společností. Např. v případě zrušení kapitálové společnosti by mělo bezodkladně proběhnout i zrušení závodů nebo odštěpných závodů této společnosti v jiných členských státech, a to bez řízení. Stejně tak by se vybrané údaje o závodech a odštěpných závodech zahraničních kapitálových společností napříště měly zapisovat bez řízení v důsledku zpřístupnění údajů v BRISu. U přeshraničních fúzí kapitálových společností rejstříkový soud provede zápis přeshraniční fúze u zanikající společnosti pouze na základě zpřístupnění údajů v BRISu o zápisu přeshraniční fúze do zahraničního veřejného rejstříku.  

Další novela zákona o veřejných rejstřících, kterou by měla být implementována zbývající ustanovení uvedené směrnice do českého právního řádu, byla v legislativním plánu vlády pro rok 2020 zařazena na listopad. S ohledem na skutečnost, že lhůta pro implementaci změn směrnice vyprší 1. srpna 2021, lze očekávat další změny v nejbližších měsících. 

Sdílet článek