Zpět na výpis

Od letošního ledna je založení společnosti rychlejší a jednodušší

Zakladatel vznikající společnosti s ručením omezeným může nově získat živnostenské oprávnění i po zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Zjednodušení přináší také oficiální vzor společenské smlouvy, který ale nezahrnuje důležité informace. Co dalšího se mění v souvislosti se založením společnosti?

Zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků, nabyl zčásti účinnosti 15. ledna 2023. Navazuje tak na novelu notářského řádu, díky které nemusí zakladatel společnosti osobně k notáři, ale postačí audiovizuální spojení v reálném čase. Pro nově vznikající společnosti s ručením omezeným byla v minulosti také zrušena povinnost mít zvláštní účet u banky, základní kapitál tak lze splatit i jiným způsobem, pokud nepřesáhne 20 000 Kč. 

 

Živnostenské oprávnění až po založení právnické osoby

Jednou z nejdůležitějších změn, která je účinná od 15. ledna 2023, je, že nově zakládané právnické osoby už nemusí získat živnostenské oprávnění před zápisem do veřejného rejstříku. Zakladatel právnické osoby si může vybrat, ve které fázi živnost ohlásí nebo podá žádost o koncesi. Je tedy na něm, jestli tak učiní před podáním návrhu na zápis do veřejného rejstříku nebo až po něm. Po vzniku obchodní korporace se však vyplatí se získáním živnostenského oprávnění neotálet, protože pokud do 1 roku od svého vzniku živnost neohlásí nebo nepodá žádost o koncesi, soud ji může zrušit s likvidací. 


 

Méně vyžadovaných dokumentů

Další zjednodušení spočívá ve zmenšení objemu dokumentů, které jsou požadovány živnostenským úřadem. Donedávna měly právnické osoby povinnost k ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi připojit doklad prokazující právní důvod užívání prostor. To však bylo novelou zrušeno, protože stejnou povinnost mají i při zápisu do veřejného rejstříku. 


 

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo oficiální vzor společenské smlouvy

Založení společnosti s ručením omezeným se dále může zjednodušit díky oficiálnímu vzoru společenské smlouvy, který ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na svých internetových stránkách. Vzor obsahuje povinné náležitosti, nicméně neupravuje některá společenskou smlouvou standardně upravená dispozitivní ustanovení – např. působnost valné hromady. Pokud by tedy společnost použila vzor bez jakýchkoliv úprav, rozhodování o likvidaci společnosti nebo o jmenování likvidátora by zůstalo v rukou společníků, nikoliv valné hromady, což by mohlo být pro společníky v některých situacích nepraktické.  

 

Překážky výkonu funkce a evidence vyloučených osob

Novela neusnadňuje pouze zakládání společností, ale upravuje i překážky výkonu funkce členů volených orgánů obchodní korporace. Nově budou v zákoně o obchodních korporacích upraveny výslovně, bez odkazu na podmínku bezúhonnosti podle živnostenského zákona a na překážky provozování živnosti. Další novinkou bude evidence vyloučených osob z výkonu člena funkce voleného orgánu obchodní korporace, kterou povede ministerstvo spravedlnosti. Budou do ní zapisovány osoby, které byly vyloučeny soudem, který jim uložil zákaz činnosti, nebo byly odsouzeny za trestný čin, který zakládá překážku výkonu funkce, nebo na jejichž majetek byl prohlášen konkurz. Tato evidence bude neveřejná a přístup do ní budou mít soudy nebo notáři. Změny týkající se překážek výkonu funkce voleného orgánu obchodní korporace a evidence nabydou účinnosti 1. července 2023.