Zpět na výpis

Odhalování nelegální práce a zastřených agentur středem zájmu inspekce práce

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provede každý rok téměř 20 tisíc kontrol. V roce 2023 jich bylo 19 977, tedy o 1,5 tisíce více než v předchozím roce. Největší počet kontrol se zaměřil na dodržování bezpečnosti práce. Významný podíl zaujímaly také kontroly nelegálního zaměstnávání, agentur práce a dodržování regulace pracovních podmínek a vztahů.

Kontroly zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání jsou dlouhodobou prioritou SÚIP. V loňském roce odhalily oblastní inspektoráty 2 801 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 2 156 cizinců ze zemí mimo EU (nejčastěji o občany Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu), 583 občanů České republiky a 62 občanů jiných členských států EU. 296 kontrol odhalilo nelegální práci formou tzv. švarcsystému. Celková výše pokut uložených v oblasti odhalování nelegálního zaměstnávání se v roce 2023 vyšplhala na 134 121 500 Kč. Počet kontrol zaměřených na tuto problematiku každoročně roste.

Velkou pozornost věnuje SÚIP také zastřenému zprostředkování zaměstnání. Tím se rozumí pronájem pracovní síly jiné osobě, aniž by byly naplněny zákonné podmínky pro zprostředkování zaměstnání, zejména získání příslušného povolení pro výkon činnosti agentury práce. V roce 2023 bylo odhaleno 309 případů zastřeného zprostředkování zaměstnání a 183 uživatelů těchto zastřených agentur práce. Na 80 % odhalených zastřených agentur práce má zahraniční vlastnickou strukturu a zaměstnává velké množství cizinců, často nelegálně nebo za špatných pracovních podmínek. Celková výše pokut uložených v této oblasti za rok 2023 činila 116 870 000 Kč.


Přibylo kontrol z podnětů zaměstnanců

Nedílnou součástí činnosti SUIP jsou také kontroly na základě podnětů, a to zejména zaměstnanců, kteří upozorňují na možné porušování právních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Těch orgány inspekce práce loni obdržely 6 268, což je o 826 více než předcházející rok. 3 470 podnětů směřovalo do oblasti pracovněprávní, 1 608 upozorňovalo na nelegální zaměstnávání, 758 podnětů směřovalo do oblasti bezpečnosti práce, 197 podnětů do oblasti zákona o zaměstnanosti.

Dle ročního programu kontrolních akcí na rok 2024 plánuje SÚIP provést nejméně 6 700 kontrol v oblasti zaměstnanosti zaměřených na zastřené zprostředkování zaměstnávání, nelegální zaměstnávání jak občanů ČR, tak EU i cizinců ze třetích zemí, rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání, plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Další kontroly jsou plánovány v oblasti pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce. Prioritou pro letošní rok zůstane i nadále odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání.


Pokuty se mohou vyšplhat do milionů 

Sankce za pochybení ukládané inspekcí práce mohou být velmi vysoké, nejvyšší pokuty se pohybují v řádech milionů korun a za některé přestupky v oblasti nelegálního zaměstnávání či zastřeného zprostředkování zaměstnávání může být uložen i zákaz činnosti, a to až na dva roky. Byla u vás zahájena kontrola orgány inspekce práce nebo máte zájem o audit plnění vašich pracovněprávních povinností? Neváhejte se na nás obrátit!