Zpět na výpis

Ombudsman: Jak zlepšit zacházení s pracovníky ze zemí EU

Rovné zacházení s pracovníky z jiných zemí EU v porovnání s domácími pracovníky má v členských státech zajistit evropská legislativa. Uplatňování rovných podmínek je zásadní pro volný pohyb na vnitřním unijním trhu. Nedávný průzkum ombudsmana však ukázal, že Česká republika má v zajištění rovných podmínek zejména u méně kvalifikovaných zahraničních zaměstnanců jisté mezery.

Průzkumu se účastnilo přes 1 000 respondentů. Přibližně třetina z nich se cítila znevýhodněna kvůli své národnosti nebo občanství oproti domácím zaměstnancům. Jednalo se zejména o oblasti odměňování, přidělování práce a hledání zaměstnání. Nerovné zacházení z důvodu státní příslušnosti nebo občanství je přitom zakázáno. Zranitelnost pracovníků z EU narůstala na méně kvalifikovaných pozicích, u agenturních zaměstnanců a u těch pracovníků, kteří měli nižší znalost českého jazyka.

Na základě těchto zjištění ombudsman vydal řadu doporučení, která cílí především na posílení práv cizinců zvýšením jejich informovanosti a zlepšením vymahatelnosti práv. Konkrétními subjekty, které mohou přímo ovlivnit úspěšnost doporučení, jsou zejména ministerstva, Státní úřad inspekce práce (SUIP), obce a kraje.

Ombudsman zdůrazňuje nutnost zveřejňovat srozumitelné a aktuální informace o právech a povinnostech zaměstnanců v češtině i v cizích jazycích, zejména v angličtině. V praxi se často setkáváme se situací, kdy není možné cizince odkázat na relevantní zdroj, který by objasnil danou problematiku. Ombudsman navrhuje také posílit jazykové kompetence pracovníků úřadů, které řeší cizineckou agendu, jako například OAMPu, cizinecké policie, úřadů práce, ale i pracovníků v oblasti dopravně-správních agend. Ačkoli je jednacím jazykem čeština, mělo by být možné vést základní komunikaci i v cizím jazyce (například vysvětlení, jaké dokumenty jsou nutné k žádosti doložit atp.).

Ombudsman dále vyzývá ke spolupráci MPSV se zastupitelskými úřady států EU v oblasti informování zahraničních zaměstnanců, a to zejména v zemích, odkud do České republiky přichází nejvíce zahraničních pracovníků. Personál zastupitelských úřadů nebo konzulátů by měl být schopen cizince nasměrovat na příslušné úřady v ČR nebo informační zdroje, ze kterých získá relevantní informace. Pro zlepšení situace je také nutné udržovat webové stránky institucí v cizím jazyce aktuální, zejména sekce, které jsou pro zahraniční pracovníky relevantní, například kompetence daného úřadu, náležitosti podání nebo kontakty.

Považujeme za důležité upozornit i na to, že ombudsman vyzývá SUIP, aby pokračoval v již tradičních kontrolách nelegálního a agenturního zaměstnávání cizinců – občanů EU. Současně doporučuje, aby se SUIP zaměřil i na novou oblast, a to kontrolu rovného zacházení s pracovníky z EU. Kontroly dodržování rovného zacházení jsou teď aktuálním tématem i v oblastech s cizineckou problematikou přímo nesouvisejících (například v otázkách odměňování). Roční program kontrolních akcí pro rok 2022 SUIP zatím nezveřejnil. Nelze však vyloučit, že na základě doporučení ombudsmana svoji kontrolní agendu rozšíří.