Zpět na výpis

Pád Sberbank a návod pro zadavatele veřejných zakázek

S pádem ruské banky Sberbank se musí vypořádat také zadavatelé veřejných zakázek, pokud využívali jejích služeb. Ne vždy je nutné uzavírat nové bankovní smlouvy (například úvěr, běžný účet) v zadávacím řízení. Zákon totiž počítá i se situacemi, kdy je možné uzavřít bankovní smlouvy jednodušším způsobem.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydaly společné stanovisko k problematice uzavírání bankovních smluv zadavateli v souvislosti s pádem Sberbank. Shrnují v něm, v jakých případech se mohou zadavatelé vyhnout „klasickému“ zadávacímu řízení a využít některé z výjimek pro zadání veřejných zakázek předvídaných v zákoně. Jinak by totiž měli obecnou povinnost zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení. 


Výjimka pro úvěry a zápůjčky

První výjimka se týká úvěrů a zápůjček. V případě, že zadavatelé budou po některé z bank požadovat poskytnutí úvěru či zápůjčky, nebudou povinni zadat uzavření takové smlouvy v zadávacím řízení. Smlouvu tedy budou moct uzavřít s bankou napřímo. Pokud by ovšem předmětem poskytované bankovní služby bylo i jiné plnění než poskytnutí úvěru či zápůjčky, které by jinak muselo být zadáno v zadávacím řízení (tzv. smíšená zakázka), musel by zadavatel toto plnění podrobit zadávacímu řízení samostatně nebo vše zadat současně jako jednu veřejnou zakázku.


Veřejné zakázky malého rozsahu

Další výjimka z povinnosti zadat uzavření bankovní smlouvy v „klasickém“ zadávacím řízení se vztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu (tzn. zakázky s předpokládanou hodnotou dva miliony Kč a nižší). Pokud by zadavatel zvažoval například uzavření nové smlouvy o vedení běžného účtu, nemusel by tak činit v zadávacím řízení, jestliže by celková výše úplaty spojená se zřízením a vedením takového účtu (např. poplatky, provize, úroky a jiné související platby bance) za čtyři roky nepřesáhla dva miliony Kč. V praxi se tato výjimka bude týkat zejména vedení běžných či spořících účtů. 


'Využití jednacího řízení bez uveřejnění

Třetí možností, jak se vyhnout „klasickému“ zadávacímu řízení, je využití jednacího řízení bez uveřejnění. Jedná se o nejméně transparentní druh zadávacího řízení, pro jehož využití jsou stanoveny přísné podmínky. Jednou z nich je, že je to nezbytné v důsledku „krajně naléhavé okolnosti“, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a že není možné s ohledem na nedostatek času dodržet lhůty pro běžné (transparentnější) druhy zadávacích řízení. Ministerstvo a ÚOHS přitom připouští, že využití tohoto postupu může být nezbytné právě v důsledku ukončení poskytování služeb některými bankami s vazbami na Rusko a že by tento požadavek měl být naplněn i v případě pádu Sberbank. Aby však mohli zadavatelé využít jednacího řízení bez uveřejnění, musí zahájit zadávací řízení co nejdříve, bez většího časového odstupu. Taková smlouva pak může být uzavřena pouze na dobu, než bude možné provést „klasické“ zadávací řízení.