Paušální náhrada zaměstnavatele jako plátce mzdy při exekuci

1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela exekučního řádu, která má za cíl zejména řešení vícečetných exekucí a změnu práv účastníků řízení. Kromě toho, že výrazně zlepšuje postavení osob povinných z exekuce, se dotýká i zaměstnavatelů. Ti mají nejen nová práva, ale také povinnosti.

Se zpracováním a výplatou mezd zaměstnanců postižených exekucí srážkou ze mzdy je spojená zvýšená administrativní zátěž. Někteří zaměstnavatelé dokonce museli začít zaměstnávat další mzdovou účetní, aby byli schopni pokrýt veškerou administrativu. Zákonodárce na tyto zvýšené náklady reagoval zmíněnou novelou, když zakotvil nárok zaměstnavatele na paušální náhradu nákladů ve výši 50 Kč za každý kalendářní měsíc na jednoho zaměstnance postiženého exekucí. Paušální náhrada je nákladem výkonu rozhodnutí a platí ji zaměstnavateli přímo zaměstnanec jakožto povinný z exekuce. Zaměstnavatel ji přímo sráží z jeho mzdy. V rámci exekuce se uspokojuje společně s ostatními pohledávkami z první třetiny. Důležité je, že pokud provádí zaměstnavatel srážky k vydobytí několika pohledávek vůči stejnému zaměstnanci současně, náhrada mu náleží pouze jednou.

Zákon nestanovuje zaměstnavateli povinnost tuto možnost využít, a proto v případě nezájmu (např. kvůli administrativní náročnosti zprocesování) nemusí srážku provést, čímž jeho nárok na paušální náhradu zaniká.

Novela přinesla zaměstnavatelům i povinnosti. Nově mají informační povinnost vůči exekutorovi, kterému na jeho písemnou žádost musí sdělit údaje o mzdě, srážkách prováděných ze mzdy anebo údaje týkající se pracovněprávního vztahu se zaměstnancem. Požádá-li exekutor plátce mzdy o poskytnutí informací po 1. lednu 2024, bude komunikace mezi nimi probíhat výhradně prostřednictvím speciálního formuláře anebo elektronického datového souboru. Druhý způsob komunikace se bude zpravidla týkat zaměstnavatele, který spadá do kategorie kvalifikovaného plátce mzdy (znakem je zejména to, že zaměstnává nejméně 50 zaměstnanců anebo celkový roční úhrn jeho čistého obratu za poslední účetní období dosáhl alespoň 100 mil. Kč).
 

Sdílet článek