Pobytové záležitosti cizinců po skončení nouzového stavu

Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP), který má na starosti cizineckou agendu, omezil během nouzového stavu svou činnost na řešení nezbytných úkonů spojených s pobytem cizinců. V jakém režimu funguje OAMP nyní?

Činnost úřadu se do standardního režimu zatím zcela nevrací. Pokyn ministerstva vnitra nastolil dvouměsíční „přechodné“ období od 18. května do 16. července 2020. Během něj zůstanou v platnosti některé změny zavedené během nouzového stavu, a to zejména za účelem omezení četnosti osobních návštěv cizinců a zajištění bezpečnosti úředníků i klientů.  

Úřad nadále upřednostňuje kontakt na dálku – všechny úkony, u kterých není nezbytná osobní přítomnost cizince, žádá učinit prostřednictvím pošty nebo datové schránky. Pro úkony cizinců pobývajících na území, na které se běžně bylo možné objednat, nyní nelze sjednat schůzku. Jedná se především o podání žádostí (např. žádost o dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt a přechodný pobyt rodinného příslušníka – občana EU), ohlášení změn, ohlášení ztrát nebo odcizení dokladu atd. Jelikož pro tyto úkony obecně platí povinnost osobního podání s předložením originálu cestovního dokladu nebo matričních dokumentů, bylo nutné upravit i toto pravidlo. Podmínka dostavit se osobně dočasně neplatí, originály dokladů stačí doložit po schválení žádosti – při náběru biometrických dat nebo při vyzvednutí pobytového oprávnění.  

Osobní návštěva cizince na pracovištích OAMP je možná nejdříve 15. den po příjezdu na území ČR. Úkony, které jinak cizinci podle zákona musí učinit dříve, nebudou považovány za zmeškané. K osobním schůzkám se nyní cizinec musí nejprve objednat. Bez objednání je možné vyřídit jen několik předem definovaných úkonů.  

Další důležitou změnou je větší míra tolerance týkající se lhůt pro podání žádostí a dokládání chybějících dokumentů. Na nouzový stav se nahlíželo jako na překážku na vůli cizince nezávislou a v případě, že žádost o udělení nebo prodloužení pobytového oprávnění nebyla během jeho trvání podána v zákonem stanovené lhůtě, má být taková žádost zpravidla akceptována. S tím také souvisí větší shovívavost OAMP při posuzování včasného plnění ohlašovacích povinností. Pokud dochází k pozdnímu podání žádosti již po skončení nouzového stavu, cizinec musí uvést relevantní důvod zpoždění, a musí jej na výzvu prokázat.  

OAMP také vychází cizincům vstříc s délkou lhůt pro odstranění vad žádosti – ty jsou nyní delší, než je běžné. Tato úprava reflektuje ztížený přístup cizinců ke státním orgánům a institucím při obstarávání požadovaných dokumentů. Nadále platí, že pokud cizinec nemůže doložit dokument ve stanovené lhůtě, je nutné požádat o prodloužení této lhůty ještě před jejím uplynutím. 

 

 

Sdílet článek