Posečkání úhrady záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo metodický pokyn, který umožňuje plátcům daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti požádat o posečkání úhrady zálohy na daň nebo o její rozložení na splátky. Posečkání (splátkování) je možné také a u vybraných případů srážkové daně – například u příjmy českých daňových nerezidentů za poskytnutí služeb, obchodního, technického a jiného poradenství atd. na území České republiky.

Cílem opatření je pomoci zaměstnavatelům a plátcům daně, kterým v souvislosti s mimořádnými opatřeními mohou chybět finanční prostředky na výplatu mezd a odvodů z těchto mezd, případně dalších závazků souvisejících s příjmy podléhajícími srážkové dani. Původní metodický pokyn z roku 2015 posečkání úhrady záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ani srážkové daně neumožňoval.  

Nově je tedy možné požádat o posečkání u záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za období únor až červenec 2020 a u srážkové daně splatné nejpozději do 31. března až do 31. srpna 2020. Posečkat lze však nejdéle do 30. září 2020.  

Posečkání či splátkování je možné pouze na základě individuální žádosti podané plátcem. Žádost musí obsahovat informace o záloze či srážkové dani, u které je žádáno o posečkání (splátkování), v jaké výši, z jakého důvodu a do jakého data je žádáno, popřípadě návrh splátkového kalendáře. Součástí žádosti také musí být prokázání naplnění důvodu k posečkání ve vztahu k mimořádným opatřením, např. doložení vlivu karanténního opatření, nemoci na podnikání, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatelů, zákazu maloobchodního prodeje a služeb v důsledku mimořádných opatření apod. Vliv mimořádných opatření lze dokládat mimo jiné porovnáním výše tržeb vůči předchozímu období. Po dobu posečkání bude vyměřen úrok z prodlení z dlužné částky zálohy na daň (srážkové daně), který ale může správcem daně prominout na základě individuální žádosti v souladu s Pokynem GFŘ D–44 (tzv. COVID důvody). 

Metodický pokyn také uvádí, že existence finančních prostředků na bankovním účtu plátce, které plátce musí použít na úhradu fixních nákladů, by neměly nezbytně vést k zamítnutí žádosti. Vždy bude záležet na individuálním posouzení jednotlivé žádosti. Žádosti podané do 31. července 2020 nebudou podléhat správnímu poplatku.  

Upozorňujeme, že žádost o posečkání úhrady záloh ze závislé činnosti či srážkové daně se musí podat za každý měsíc zvlášť.

 

Sdílet článek