Zpět na výpis

Poslanecká sněmovna schválila dlouhodobý investiční produkt

Poslanecká sněmovna schválila ve 3. čtení návrh zákona souvisejícího s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, který mimo jiné zavádí dlouhodobý investiční produkt jako nový daňově podporovaný produkt spoření na stáří. Návrhem se dál bude zabývat Senát.

Výsledná úprava dlouhodobého investičního produktu primárně vychází z vládního návrhu, o kterém jsme psali v květnových Daňovkách. Předložené pozměňovací návrhy nicméně přinesly několik dílčích změn. 


Oznamovací povinnost poskytovatelů

První změnou je zakotvení povinnosti poskytovatelů oznamovat zahájení a ukončení poskytování dlouhodobého investičního produktu České národní bance. Ta bude nově vést seznam poskytovatelů a uveřejňovat ho na svých webových stránkách. 


Úprava okruhu finančních produktů

Částečnými úpravami prošel i okruh finančních produktů, které mohou tvořit majetek evidovaný v rámci dlouhodobého investičního produktu. U investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu se zavádí požadavek, aby tyto nástroje byly obchodovány na veřejných trzích. To znamená, že majetek evidovaný v rámci dlouhodobého investičního produktu se omezuje pouze na ty nejvíce regulované produkty, a to veřejně obchodované instrumenty, státní a kryté dluhopisy, cenné papíry kolektivního investování a bankovní účty.


Zrušení portfoliového přístupu

Z daňového pohledu je nejvýznamnější změnou zrušení tzv. portfoliového přístupu, prostřednictvím kterého měly být osvobozeny veškeré příjmy z úplatného převodu majetku vedeného v rámci dlouhodobého investičního produktu. Veškeré transakce provedené poplatníkem nebo poskytovatelem tak měly být osvobozeny od daně. Zrušením tohoto dodatečného daňového zvýhodnění tak budou zachována standardní pravidla zdanění investic, přičemž bude možné uplatnit osvobození při splnění hodnotového nebo časového testu.

Zrušení portfoliového přístupu však může představovat problém v případech aktivní správy portfolia poskytovatelem nebo při změně investiční strategie v rámci dlouhodobého investičního produktu. Ačkoliv lze předpokládat, že poskytovatelé budou poplatníky upozorňovat na případné daňové dopady jednotlivých transakcí, není tato oznamovací povinnost součástí navrhované právní úpravy. Na základě těchto transakcí prováděných poskytovatelem může vzniknout zdanitelný příjem z prodeje majetku. Poplatník tak bude povinen podat daňové přiznání, s čímž původní vládní návrh nepočítal. Praktický dopad na poplatníky bude i při placení daně, jestliže daň nebude možno hradit z finančních prostředků na dlouhodobém investičním produktu, neboť by došlo k porušení podmínek daňového zvýhodnění. 


Změny přináší zpřísnění, ale daňové zvýhodnění zůstává zachováno

Ačkoliv přijaté změny podstatně zvyšují nárok na daňové povědomí poplatníků i na likviditu jejich finančních prostředků v případě vzniku zdanitelných příjmů, stále se jedná o zajímavou alternativu k ostatním daňově podporovaným produktům spoření na stáří. Nicméně až praxe ukáže, zda nastavení přijaté právní úpravy odpovídá potřebám cílové skupiny poplatníků. O dalších změnách v daňové podpoře produktů spoření na stáří vás budeme informovat v lednovém vydání.