Pravidla pro kontrolu překompenzace projedná vláda

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie. Jedním ze zásadních cílů novely je zavedení systému kontrol nadměrné podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů (tzv. kontrola překompenzace).

Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů je poskytována v souladu s notifikačními rozhodnutími Evropské komise, kterými jsou jednotlivé druhy podpory prohlašovány za slučitelné s vnitřním trhem EU. Součástí těchto rozhodnutí jsou dílčí závazky České republiky. V případě výroby energie z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v letech 2006 až 2015 se Česká republika zavázala přijmout opatření, která ověří přiměřenost provozní podpory.

Klíčovým nástrojem této kontroly je monitoring celkové úrovně podpory. Základní postup by se měl skládat ze tří částí. První částí bude sektorové šetření, druhou dobrovolná aplikace opatření proti překompenzaci, která mohou být volena výrobcem, pokud sektorové šetření zjistí riziko překompenzace. Poslední částí bude individuální kontrola výroby elektřiny u výrobce. Rozhodujícím ukazatelem přiměřenosti poskytnuté podpory je vnitřní výnosové procento (IRR) investice, jehož hraniční hodnota je u výrobců s nepalivovými zdroji (slunce, vítr, voda) stanovena na 8,4 %, kdežto pro palivové zdroje (bioplyn, biomasa) na 10,6 %.

Sektorové šetření ministerstva průmyslu a obchodu prověří IRR investice do výroby energie z obnovitelných zdrojů, a to na základě dat z výkazů výrobců a operátora trhu. Jednotlivá šetření se provedou po uplynutí deseti let od prvního dne kalendářního roku následujícího po uvedení zdroje elektřiny do provozu. Pokud bude šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory, může výrobce dobrovolně zvolit opatření spočívající primárně v zastavení provozní podpory, a to počínaje dvanáctým rokem po uvedení zdroje elektřiny do provozu.

Pokud se výrobce pro dobrovolné opatření nerozhodne, pak Státní energetická inspekce provede u zdroje elektřiny individuální kontrolu přiměřenosti podpory. Ta by měla na základě zjištěného IRR zamezit vyplácení nepřiměřené podpory. V případě zjištění překompenzace z již poskytnuté podpory by měla být podpora zastavena a případně poskytnutá nadměrná podpora vrácena. Zjistí-li inspekce reálné riziko překompenzace z budoucí podpory, pak by mělo být stanoveno maximálně možné podporované množství elektřiny do budoucna.
 
Lze očekávat, že při projednávání návrhu novely ve vládě a v Parlamentu se textace návrhu ještě změní, přičemž příslušná úprava bude patrně diskutována zejména ve vztahu k rozdílně nastavené hranici IRR pro dvě kategorie zdrojů jako nejkritizovanějšímu bodu celé novely. Nelze také nevzpomenout na změny zákonů v oblasti obnovitelných zdrojů, které vedly právě k nepřiměřené podpoře a solárnímu boomu, jehož důsledky napravuje mj. výše uvedená novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

Sdílet článek