Přefakturace bez DPH? Jen pokud nejde o vedlejší plnění

Nejvyšší správní soud (NSS) dal nedávno za pravdu správci daně, když konstatoval, že přefakturace havarijního pojištění je vedlejším plněním k nájmu vozidla, a proto musí sdílet daňový režim plnění hlavního. Tento poměrně překvapivý rozsudek tak významně snižuje míru aplikovatelnosti ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH, a to navzdory stále platné relevantní Informaci finanční správy.

V posuzovaném případě (2 Afs 345/2016 – 34) daňový subjekt pronajímal závodní automobily a zároveň v souladu se smluvním ujednáním poskytoval i havarijní pojištění těchto vozů, které vždy zákazníkům přefakturoval. Zatímco nájemné automobilů bylo fakturováno jako zdanitelné plnění včetně DPH, na přefakturované havarijní pojištění pronajímatel DPH neaplikoval. Svůj postup daňový subjekt zdůvodňoval zněním § 36 odst. 11 zákona o DPH a související Informací ministerstva financí k tomuto ustanovení (č. j. 18/86 193/2008).

NSS se detailně zabýval otázkou, zda přefakturace havarijního pojištění může figurovat jako samostatné plnění, nebo zda jde o součást plnění hlavního, které musí být stejně jako nájem automobilů zatíženo DPH. Dle názoru NSS přefakturované havarijní pojištění nepředstavuje samostatnou službu, protože pro zákazníka není cílem samo o sobě, ale slouží k lepšímu využití služby hlavní.

Možnosti praktické aplikace ustanovení § 36 odst. 11 zákona o DPH se tímto rozsudkem výrazně omezují. Přestože je na stránkách finanční správy stále k dispozici Informace, která výše zmiňovaný postup do velké míry ospravedlňuje, NSS jej nekompromisně odmítl s tím, že v tomto případě metodiku obsaženou v Informaci nelze uplatnit. Aplikace předmětného ustanovení tedy připadá v úvahu pouze tehdy, pokud by přefakturované plnění nemělo povahu vedlejšího plnění.

Toto rozhodnutí NSS bude mít nemalý dopad na mnoho daňových subjektů, a to nejen na výslovně zmíněné pronajímatele. Nezbývá tedy než pečlivě posuzovat jednotlivá přefakturovaná plnění s ohledem na jejich potenciální vazbu na další případná poskytovaná plnění.

Sdílet článek