Zpět na výpis

Přelomový judikát: za nesprávné převodní ceny mírnější sankce pro pobídkové společnosti

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal průlomový rozsudek pro nositele investičních pobídek v rámci starších režimů. Potvrdil, že nesplnění podmínky nezvýšení základu pro výpočet slevy o obchodní operace mezi spojenými osobami nevede k úplné ztrátě investičních pobídek, ale pouze ke snížení uplatňované slevy na dani.

Zákon o daních z příjmů (ZDP) ve znění účinném do 30. dubna 2015 obsahoval ustanovení, dle kterého poplatník pobírající investiční pobídky v případě, že nedodržel podmínku nezvýšení základu pro výpočet slevy na dani o obchodní operace mezi spojenými osobami způsobem, který neodpovídá ekonomickým principům běžných obchodních vztahů, ztratil na tuto slevu nárok. Poplatník byl povinen podat dodatečná daňová přiznání za všechna zdaňovací období, ve kterých slevu na dani uplatnil.  

Tvrdost této podmínky zmírnila novela ZDP s účinností od 1. května 2015, a to tak, že nárok na slevu za zdaňovací období, ve kterém nebyla podmínka dodržena, se snižuje. Výše tohoto snížení představuje součin sazby daně (19 % sazba daně z příjmů právnických osob) a té části změny základu daně, která vznikla chybně nastavenými převodními cenami mezi spojenými osobami.  

Přechodná ustanovení novely pak upravila, že zmírněné důsledky nedodržení podmínky se budou aplikovat i pro řízení v rámci investičních pobídek, která byla zahájena před účinností novely. Ustanovení však neřešila, zda lze podle nich postupovat v případech, kdy byla daná podmínka porušena před 1. květnem 2015.  

Odpověď na tuto otázku přinesl nyní NSS. Uvedl, že vzhledem k tomu, že přechodná ustanovení neobsahují speciální pravidla k jednotlivým režimům investičních pobídek, budou se i porušení podmínky nezvýšení základu daně pro výpočet slevy o obchodní operace mezi spojenými osobami v obdobích před účinností novely řídit novelou. Porušení zmíněné podmínky tedy v důsledku povede ke snížení uplatňované slevy na dani, nikoliv k úplné ztrátě investičních pobídek, jak to uvádělo původní znění zákona. 

Pokud tedy finanční úřad v nějaké aktuální či nedávno ukončené kontrole usiluje o odebrání investičních pobídek zpětným zrušením možnosti čerpat slevy na dani, tento rozsudek může být velmi účinnou zbraní proti takovému počínání. Náš zkušený litigační tým vám velmi rád pomůže dosáhnout případné nápravy, a proto se neváhejte na nás obrátit.