Převod garážového stání opět bez předkupního práva?

Vláda schválila a předložila Parlamentu další novelu občanského zákoníku. Mimo jiné má zakotvit výjimku z předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci pro některé případy v bytovém spoluvlastnictví. Navrhovaná účinnost je od 1. ledna 2020.

Není to tak dávno, co zákonodárce do českého právního řádu vrátil staronový institut předkupního práva k nemovitým věcem ve spoluvlastnictví. To však přineslo značné komplikace zejména v případech, kdy byla ve spoluvlastnictví jednotka s vymezenými garážovými stáními (popř. sklepními kójemi), které obvykle souvisí s vlastnictvím jiné jednotky. 

Garážová jednotka bývá zpravidla ve spoluvlastnictví vyššího počtu osob, a proto je realizace předkupního práva v souladu se zákonem prakticky nemožná. Aby se prodávající vyhnuli riziku, že jiný spoluvlastník využije svého překupního práva, docházelo v transakční dokumentaci mnohdy ke složitým konstrukcím. Například se u parkovacího stání nadhodnotila kupní cena nebo se zatížilo užívacím právem. To s sebou mohlo nést vyšší daňovou zátěž účastníků transakce.

Nově by se předkupní právo nemělo uplatnit v případě převodu spoluvlastnického podílu na nebytové jednotce (resp. na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí rozdělenou na jednotky), avšak pouze za předpokladu, že takovýto podíl je převáděn spolu s další jednotkou (ať již bytovou či nebytovou), s níž funkčně souvisí. 

Tedy pokud se bude po 1. lednu 2020 spoluvlastnický podíl na garáži převádět spolu s jednotkou, se kterou funkčně souvisí, nemusí prodávající nabízet ostatním spoluvlastníkům garáže svůj podíl. Pokud se bude převádět pouze podíl na garáži nebo na bytové jednotce, princip předkupního práva zůstane zachován.       

 

Sdílet článek