Zpět na výpis

Prominutí sankcí za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Ministerstvo financí s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-COV-2 vydalo další liberační opatření, kterým za jistých podmínek promíjí daňovým poplatníkům pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2020 a související úroky z prodlení a z posečkané částky. Opatření má formu rozhodnutí ministryně financí a bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 16/2021.

Na základě rozhodnutí se promíjí sankce za pozdní podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob za zdaňovací období roku 2020, pokud podání bude učiněno nejpozději 3. května 2021, resp. 1. června 2021 v případě elektronického podání. Nedoplatek na dani by měl být také uhrazen na účet finančního úřadu nejpozději do výše uvedeného data. Pokud bude nedoplatek na dani uhrazen později, nebo daňové přiznání podáno později, budou sankce vyměřeny zpětně už od zákonné lhůty pro prodání daňového přiznání (tj. od 1. dubna 2021, resp. u elektronického podání od 3. května 2021).  

Rozhodnutí se netýká těch poplatníků, kteří podávají daňové přiznání v prodloužené lhůtě do 1. července 2021, tj. těch, kteří mají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nebo podávají daňové přiznání po 1. dubnu 2021 prostřednictvím daňového poradce. Zároveň se toto rozhodnutí nevztahuje na poplatníky podávající přiznání za jiné zdaňovací období než kalendářní rok 2020.  

Současně se tímto rozhodnutím promíjí i sankce za opožděné podání dodatečného daňového přiznání za období roku 2019 u těch poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří v roce 2020 změnili způsob uplatňování výdajů (tj. místo skutečných výdajů začali uplatňovat paušální výdaje a naopak). U těchto poplatníků bude prominuta pokuta za opožděné podání dodatečného přiznání za rok 2019 a úrok z prodlení, který se váže k části daně doměřené z důvodu změny ve způsobu uplatňování výdajů, pokud k podání dodatečného přiznání a zaplacení daně dojde nejpozději do 3. května 2021 nebo u elektronických podání do 1. června 2021.  

Předmětným rozhodnutím se promíjí rovněž pokuta za pozdní oznámení osvobozeného příjmu podle § 38w zákona o daních z příjmů, pokud toto oznámení poplatník fyzická osoba podá nejpozději do 3. května 2021, resp. 1. června 2021. Musí se však jednat o poplatníka, který podává daňové přiznání za zdaňovací období roku 2020. Toto prominutí se nevztahuje na fyzické osoby, které nemají povinnost podat daňové přiznání, ale povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech jim za zdaňovací období roku 2020 vzniká. 

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění obsahuje posunutí lhůty pro podání přehledu, který příslušné zdravotní pojišťovně podávají osoby samostatně výdělečně činné, a v souladu s tím i odložení lhůty pro povinnost uhradit doplatek pojistného zjištěný na základě tohoto přehledu za rok 2020, a to do 2. srpna 2021. Podle informace na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení je přehled na sociální zabezpečení za rok 2020 možné podat bez sankcí, a to nejpozději do 30. června 2021. K tomuto datu je zároveň nutné uhradit i případný doplatek pojistného za rok 2020, aby došlo k prominutí penále za opožděnou platbu.