Provozování bankomatů nelze osvobodit od DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Cardpoint (C-42/18) judikoval, že služby spočívající v uvádění bankomatů do provozu a zajišťování jejich chodu včetně vkládání peněz a instalace softwaru i hardwaru nepředstavují „operace týkající se plateb“, a tudíž nejsou osvobozeny od DPH.

Německá společnost Cardpoint GmbH podala za rok 2005 opravné přiznání k DPH. V něm žádala o změnu stávajícího platebního výměru na základě toho, že jí poskytované služby dříve deklarovala s DPH na výstupu, avšak nyní je označila za osvobozené od daně. Společnost byla zodpovědná za uvedení bankomatů do provozu a za zajištění jejich chodu a v rámci této své činnosti instalovala do těchto bankomatů software a hardware. Dále zajišťovala přepravu bankovek, které jí poskytla banka, a jejich vklad do bankomatů. Německý správce daně tuto žádost zamítl s tím, že se nejedná o „operace týkající se plateb“, a tudíž osvobozené od DPH nejsou.

Společnost se proti tomuto rozhodnutí odvolala a celý případ byl postoupen před SDEU. Otázka zněla, zda jsou technická a administrativní plnění, která Cardpoint provádí, osvobozeny od DPH.

Společnost Cardpoint sama nezatěžovala bankovní účty, ale pouze fyzicky dodávala peníze do vybraných bankomatů a sama transakce neschvalovala. SDEU tak dospěl k závěru, že služby poskytované společností se nejeví jako služby, jimiž lze uskutečnit převod finančních prostředků nebo provést právní a finanční změny, které charakterizují „operace týkající se plateb“. Mimoto cílem ustanovení o osvobození „operací týkajících se plateb“ je zmírnit případné obtíže spojené se stanovením protiplnění za plnění, a tedy i se stanovením základu daně. V případě společnosti Cardpoint však lze protiplnění stanovit bez větších obtíží, neboť společnost vždy po každém dni vygeneruje nezaměnitelný seznam obsahující všechny transakce z daného dne.

Aby mohly být služby považované za „operace týkající se plateb“, musí předmětné služby tvořit samostatný celek, posuzovaný globálně, jehož účinkem je plnit specifické a zásadní funkce platby, a tudíž převádět finanční prostředky a vyvolávat změny právní a finanční situace.

Sdílet článek