Zpět na výpis

Quick fixes: informace GFŘ a novelizované vysvětlivky EK

Česká novela zákona o DPH implementující tzv. Quick fixes stále čeká na druhé čtení v Poslanecké sněmovně. Na konci ledna vydalo Generální finanční ředitelství informaci, v níž potvrzuje možnost přímého účinku evropské směrnice. I české subjekty mohou podle evropských změn postupovat už od 1. ledna 2020, i když ještě neproběhla implementace do vnitrostátního práva.

Informace GFŘ

GFŘ v informaci zdůrazňuje, že v případě využití přímého účinku novelizované evropské směrnice je nutné splnit i veškeré související podmínky. To se týká zejména dodávek zboží z České republiky do jiného členského státu EU přes tzv. call-off sklad (režim skladu). Konkrétně je nutné jednotlivé toky zboží (tj. přesun zboží do call-off skladu a jeho následný tuzemský prodej) správně vykazovat v souhrnném hlášení. To by mělo nově obsahovat samostatný list právě pro režim skladu. Podle informace bude aktualizovaný elektronický formulář souhrnného hlášení dostupný na daňovém portálu (daneelektronicky.cz) nejpozději 20. února 2020. Využití přímého účinku je dobrovolné, zatím je samozřejmě možné postupovat podle aktuálně účinného znění zákona o DPH.

Vysvětlivky EK

O vysvětlivkách publikovaných Evropskou komisí (EK) na konci minulého roku, které mohou představovat určité vodítko i pro české plátce DPH, jsme už informovali. Dnes z jejich obsahu vybíráme ustanovení týkající se prokazování přepravy zboží. Prokázání fyzického dodání zboží do jiné země EU je totiž jednou z hlavních podmínek pro doložení nároku na osvobození prodeje zboží od české DPH.

Nově definované dokumenty potřebné pro prokázání přepravy do jiného členského státu EU jsou stanovené v článku 45a prováděcího nařízení Rady č. 282/2011. K prokázání přepravy jsou zapotřebí dva až tři dokumenty vystavené dvěma na sobě nezávislými stranami a subjekty nezávislými na prodávajícím a kupujícím. Takový požadavek je ovšem v některých situacích v podstatě nesplnitelný. Jak tedy v takových případech postupovat?

V případě, že daňový subjekt nemá k dispozici dokumenty předepsané nařízením, nelze mu dle vysvětlivek automaticky odepřít osvobození od DPH. Stále existuje možnost prokázat osvobození od DPH podle čl. 138 směrnice, tedy § 64 zákona o DPH.

Vysvětlivky se dále zabývají specifickými situacemi, např. pokud si dodavatel zajišťuje přepravu vlastními dopravními prostředky. V takovém případě se připouští, že není možné získat kombinaci dokumentů předepsanou článkem 45a, podmínky stanovené nařízením se neaplikují a přeprava se prokáže jiným způsobem.

Pokud dopravu zajišťuje kupující, je tento kupující navíc povinen vystavit prodávajícímu potvrzení o převzetí zboží.  Poskytnout mu jej musí nejpozději desátý den měsíce následujícího po dodání zboží. Jak postupovat, pokud odběratel toto potvrzení ve stanovené lhůtě prodávajícímu neposkytne? EK uvádí, že desetidenní lhůta daná nařízením slouží zejména k určení časového rámce pro doručení potvrzení, nikoli k penalizaci dodavatele v případě nedoručení potvrzení od kupujícího ve lhůtě. Tato skutečnost tedy nemůže sama o sobě vést k zamítnutí osvobození daného plnění od DPH.

Vysvětlivky EK ovšem nejsou právně závazným dokumentem a záleží na tom, jak se k nim postaví česká finanční správa.