Zpět na výpis

Regulovaný poměr mužů a žen ve společnostech

Česká republika musí plnit povinnosti podle práva EU ohledně vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých kotovaných společností. Ministr pro evropské záležitosti navrhuje ukotvit nové povinnosti v novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Koho se nové povinnosti dotknou? 

Nové povinnosti se budou vztahovat na akciové společnosti, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné na evropském regulovaném trhu. Další podmínkou je, aby takový emitent měl alespoň 250 zaměstnanců a současně aby roční úhrn jeho čistého obratu činil 50 mil. eur nebo aktiva přesahovala 43 mil. eur. Nové povinnosti se tedy nedotknou středních a malých podniků ani mikropodniků, i kdyby byly jejich akcie obchodovány na evropském regulovaném trhu. 


Klíčové povinnosti emitentů 

Emitent bude muset stanovit cíl vyváženého zastoupení žen a mužů mezi členy vedoucího orgánu (představenstva, správní rady či dozorčí rady), a to tak, že nejméně 40 % členů nevýkonného orgánu budou ženy nebo nejméně 33 % členů veškerých členů vedoucích orgánů emitenta budou ženy. Kromě toho budou muset dotčení emitenti zveřejňovat informace ohledně naplňování těchto cílů na svých internetových stránkách (např. jako součást výroční zprávy). Česká národní banka zároveň bude zveřejňovat seznam emitentů, kteří cíle splňují.

Vhodnost kandidáta na pozici člena vedoucího orgánu emitent nejdříve posoudí z hlediska stanovených cílů vyváženého zastoupení mužů a žen. Při tomto předvýběru musí emitent upřednostnit kandidáta méně zastoupeného pohlaví, pokud bude mít stejné nebo srovnatelné kvalifikační předpoklady (způsobilost, schopnosti a očekávaná pracovní výkonnost). Výjimečně, například v zájmu plnění jiných cílů politiky rozmanitosti nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele, může emitent vybrat jiného kandidáta. Na žádost kandidáta, který předvýběrem neprojde, mu emitent bude muset poskytnout informace o kvalifikačních kritériích výběru, o objektivním srovnávacím posouzení kandidátů a rovněž o důvodech, které vedly k tomu, že byl vybrán kandidát příslušící k nedostatečně zastoupenému pohlaví. O kandidátech, kteří tímto předvýběrem projdou, bude následně hlasovat (zpravidla) valná hromada.

Emitent bude rovněž mít vůči svým akcionářům (či zaměstnancům) povinnost informovat je o stanovených cílech a sankcích hrozících za porušení pravidel. 


Sankce

Nenaplnění stanovených cílů samo o sobě přestupkem nebude. Přestupkem budou zejména tyto případy: 

  • výroční zpráva nebude obsahovat požadované informace, 
  • emitent vůbec cíle vyváženého zastoupení žen a mužů nestanoví, 
  • emitent poruší pravidla pro předvýběr kandidáta na člena vedoucího orgánu, 
  • neúspěšnému kandidátovi neposkytne na jeho žádost emitent informace o důvodech jeho vyloučení z výběru.  

Za přestupky hrozí emitentovi pokuta až do výše 1 mil. Kč. 


​Účinnost zákona

V současné době je zatím čas se na nové povinnosti připravit. Zákon je v připomínkovém řízení a má před sebou ještě celý legislativní proces. Novela počítá s účinností od 28. prosince 2024, protože tímto dnem uplyne transpoziční lhůta stanovená evropskou směrnicí.