Právo
5. 3. 2019

Revoluce v poskytování informací investorům?

V průběhu února zveřejnily Evropské orgány dohledu (ESAs) výsledek veřejné konzultace o náležitostech sdělení klíčových informací (KID). Ty se povinně poskytují retailovým investorům podle nařízení o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs). Co z konzultace vyplývá, a přibydou nové povinnosti pro tvůrce KID?

Filip Horák
Pavel Martiník

Veřejná konzultace, která se konala pod patronátem ESAs v závěru loňského roku, se zabývala možnými modifikacemi k povinným náležitostem KID. Tato sdělení klíčových informací jsou poskytována retailovým investorům před tím, než vloží finanční prostředky do strukturovaných retailových investičních produktů nebo pojistných produktů s investiční složkou. Obsahují mimo jiné typové vymezení investora, pro kterého je daný produkt určen, rizikový profil produktu a informaci o jeho nákladovosti. KID má vysoce unifikovaný formát a jeho délka nesmí přesáhnout tři strany A4. KID se nicméně v současné době nemusí připravovat pro standardní investiční fondy. Tato výjimka přestane platit na konci roku 2019.

ESAs ve své zprávě navrhují několik úprav v povinných náležitostech KID. Jde zejména o zavedení standardizovaných přesných formulací do tohoto sdělení. Ačkoliv ESAs na začátku veřejné konzultace navrhovaly i další změny, například aby se mezi povinné náležitosti KID přidaly rovněž scénáře výkonnosti produktu v minulosti, tyto změny se nakonec na základě podnětů odborné veřejnosti do finální verze nepromítnou.

ESAs tak budou navrhovat, aby se rozšířily možnosti pro sdělení performance fees, tedy poplatků, které investor platí pouze v případě, že nástroj splní výkonnostní kritéria. Dalším návrhem je zohlednění specifika produktů obsahujících tzv. autocallable features, u kterých nelze dopředu určit, kdy budou odkoupeny.

Vzhledem k blížícímu se konci výjimky KID pro standardní fondy, připravily ESAs také návrhy na změny v PRIIPs. Ty reflektují aktuální informační dokumenty používané v souvislosti se standardními investičními fondy. Jde například o uvedení názvu orgánu dohledu, který investiční společnosti obhospodařující standardní fond vydal povolení nebo o možnost uvedení označení skupiny, do které tato investiční společnost patří.

Je otázkou, jaké změny nakonec budou pro strukturu KID schváleny. Ze závěrů konzultace vyplývá, že se mohou dotknout všech produktů, k nimž se KID nyní připravuje.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign