Rok 2019 očima finanční správy

Statistiky zveřejněné v dokumentu Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2019 přinášejí zajímavá čísla a fakta. Například – finanční správa v roce 2019 ukončila 30 073 daňových kontrol a postupů k odstranění pochybností.

V každoročním shrnutí své činnosti finanční správa vyhodnocuje své klíčové aktivity a uvádí vize na roky příští. V roce 2019 považuje finanční správa za klíčové zpracování a aktualizaci metodických materiálů v oblasti daně z příjmů a účetnictví, aktualizaci tiskopisů nebo novelizaci pokynů k převodním cenám, dále projekt MOJE daně, nDIS (Nový Daňový informační sytém) a obecně postupnou elektronizaci své činnosti.  

Finanční správa pokračovala v boji s daňovými úniky, a to např. v rámci prokazování původu majetku. V oblasti daně z příjmů fyzických osob cílila na ověřovaní správnosti daňových úlev a zdaňování příjmů ze sdílených ekonomik.  

Ze statistik jistě stojí za zmínku celková hodnota inkasa na daních, která činila 907 miliard korun, což značí meziroční nárůst o 6,2 %. Nejvýznamnější výnosovou položkou byla tradičně daň z přidané hodnoty (431 miliard korun), jejíž inkaso meziročně vzrostlo o 4,4 %, což finanční správa přičítá vyšší efektivitě výběru daní díky zavedení kontrolního hlášení. Inkaso DPH nicméně zaostalo za původně rozpočtovanou částkou, a to údajně z důvodu pozastavení třetí a čtvrté vlny EET a snížení efektivity zajišťovacích příkazů v důsledku rozhodovací praxe NSS. Za zmínku stojí nárůst inkasa na dani z příjmů právnických osob.  

V roce 2019 proběhlo 10 408 daňových kontrol a 19 665 postupů k odstranění pochybností. V případě počtu daňových kontrol se jedná o pokles o téměř 11 %, který finanční správa připisuje délce trvání již zahájených kontrol. Celková výše doměrků z daňových kontrol přesáhla sedm miliard korun, což představuje meziroční pokles o téměř 30 %. Finanční správa pokračovala v cíleném zaměření kontrolní činnosti. V případě postupů k odstranění pochybností měla nejvyšší podíl řízení zaměřená na DPH s 64 %. V oblasti daňových kontrol DPH byly nejčastějšími zjištěními nestandardní situace spojené s řetězovými podvody. U daně z příjmů finanční správa pokračovala v trendu prověřování převodních cen, uplatnění odčitatelných položek a osvobození úrokových výnosů u korunových dluhopisů. Pokračovalo i propojení s trestním řízením, finanční správa předala téměř 2 000 podnětů orgánům činným v trestním řízení, nejčastěji z důvodu podezření na spáchání trestného činu krácení daně. 

Finanční správa evidovala celkem 12 028 odvolání, z nichž vyřídila celkem 7 545. Z toho více než polovina (4 462) byla zamítnuta buď na úrovni OFŘ, nebo už na úrovni jednotlivých finančních úřadů. Nejvíce odvolání se již tradičně týkalo oblasti DPH. Ve správním soudnictví bylo v roce 2019 následně přezkoumáváno 828 případů. Správní soudy daňovým poplatníkům vyhověly v 278 případech, v celkové částce 5,7 miliardy korun. Na soudně potvrzené doměrky pak připadá částka 6,1 miliardy korun. Z výše uvedeného vyplývá, že finanční správa obdobně jako v minulých letech chybovala zejména u případů s velkým doměrkem.  

Co můžeme očekávat v následujících letech? Hlavním cílem finanční správy zůstává efektivní vymáhání daňových nedoplatků zejména na poli daňových úniků plynoucích ze sdílených ekonomik, daňových úlev a v oblasti prokazování původu majetku. V průběhu roku 2020 se předpokládá další rozvoj projektu MOJE daně, projektu nDIS a přípravy a vydání metodických pokynů v souvislosti s novelizací daňového řádu. Finanční správa se bude také připravovat na znovuzavedení evidence tržeb a s tím související faktické spuštění třetí a čtvrté vlny, ke kterému dojde 1. ledna 2021.  

Sdílet článek