Zpět na výpis

RSU jako možnost odměňování zaměstnanců

V zahraničí představují RSU (restricted stock units), neboli poskytnutí omezených práv z akcií, poměrně častý a efektivní nástroj k odměňování zaměstnanců. Stále větší popularitu získávají také v České republice, kde je na vysoce konkurenčním trhu práce udržení nejlepších zaměstnanců výzvou pro všechny společnosti.

RSU je nepřevoditelné podmíněné majetkové právo, které zaměstnancům umožňuje obdržet určitý počet akcií společnosti, obvykle po dosažení předem stanovených cílů (KPIs) nebo po uplynutí stanoveného období. Nastavení těchto plánů se v praxi značně liší, ale standardně, na rozdíl od tradičních akciových plánů, nepožadují RSU od zaměstnanců nákup akcií. RSU jsou zaměstnancům udělovány zdarma, což je atraktivní motivací především pro zaměstnance. V období před nabytím samotných akcií pak zaměstnancům bývá přiznáno právo na dividendu, které by odpovídalo vlastnictví přislíbených akcií.

Období trvání plánů RSU (vesting period) zpravidla bývá několik let, což motivuje zaměstnance zůstávat ve společnosti, aby dosáhli plných výhod. RSU lze vázat na KPIs, což zajišťuje, že zaměstnanci jsou odměňováni za svůj přínos k růstu společnosti. 

Při implementaci RSU je nezbytné učinit základní kroky:

  • vypracovat plán, který představuje rámcový dokument popisující pravidla programu a 
  • uzavřít se zaměstnancem dohodu o odměně (award agreement), která stanovuje zejména podmínky a způsob uplatnění příslibu akcií. 

V České republice se častěji setkáváme se situací, kdy plány RSU implementují zahraniční společnosti pro zaměstnance (či členy orgánů) svých českých dceřiných společností. V takových případech se plány RSU i práva a povinnosti vyplývající z poskytnutých cenných papírů řídí zahraničním právním řádem. Přesto je nutné respektovat pravidla stanovená českým právem, jako například požadavek na rovné odměňování zaměstnanců nebo nutnost schválení odměny členů orgánů.

V méně časté situaci, kdy bude RSU nebo podobný plán implementovat česká společnost, je nutné také zvážit změnu stanov nebo společenské smlouvy společnosti, pokud by obsahovala limitaci vydávaní takových akcií či podílů a dále upravit práva a povinnosti společníků s ohledem na převod akcií (podílů) na jinou osobu, případně s novými akcionáři uzavřít dohodu o výkonu práv z poskytnutých akcií.

RSU jdou nad rámec běžného peněžního bonusu nebo zvýšení platů tím, že dávají zaměstnancům hmatatelný pocit podílu na společnosti. Tento pocit vlastnictví dává na roveň zájmy zaměstnanců se zájmy akcionářů, což podporuje silnější závazek zaměstnance k dlouhodobému růstu organizace. Když zaměstnanci vnímají sebe samé jako spoluvlastníky, je pravděpodobnější, že převezmou zodpovědnost za svou práci, rozhodují se strategicky a přispívají k celkovému úspěchu společnosti.