Sčítání lidu – povinnost jak pro Čechy, tak i pro cizince

V sobotu 27. března odstartovalo pravidelné sčítání lidu, domů a bytů, které poprvé v historii nabízí možnost účasti v online formě. Koho se sčítání týká, jaké povinnosti nás čekají a na co si dát pozor?

Sčítání lidu, nebo také populační census, je pravidelný proces získávání detailních informací o obyvatelstvu a domácnostech. Sčítání lidu probíhá v pravidelných desetiletých intervalech, přičemž za referenční rok je považován první rok každého desetiletí. Vzhledem k tomu, že poslední sčítání lidu proběhlo v roce 2011, připadá tento proces znovu na letošní rok.

Sčítání v online formě probíhá od soboty 27. března do úterý 11. května. Respondenti mají několik možností, jak splnit svou povinnost. První je vyplnění formuláře přímo na stránkách Českého statistického úřadu. Zároveň je možné využít i mobilní aplikaci přístupnou jak pro uživatele systému Android, tak i pro uživatele iOS. Respondenti, kteří se nemohou nebo nechtějí sečíst online, využijí od 17. dubna tradiční „papírovou“ formu sčítání.

Sčítací komisaři začnou roznášet tištěné formuláře 17. dubna. Respondenti mají mimoto možnost vyzvednout si je na kterémkoliv kontaktním místě. Ta jsou zřízena na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách ČSÚ. Sčítání bude probíhat do 11. května. V případě, že se někdo sčítání nezúčastní ani v jedné z uvedených forem, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů nebo za jejich poskytnutí v rozporu se zákonem o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Další novinkou je, že sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než ten poslední. Zjišťují se např. informace o domě či bytě, kde respondent a další osoby společně bydlí, o ukončeném vzdělání, zaměstnání a místu pracoviště nebo školy. Jak se ukázalo, koronavirová pandemie ovlivnila i sčítání lidu. Vznikla například nejasnost o tom, jaký má být uveden údaj o dojíždění do zaměstnání, když v současné době respondenti pracují převážně z domova. Podle zveřejněných informací údaje o dojížďce do zaměstnání by měly být vyplněny podle toho, zda bude práce z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření, či nikoliv.

Sčítání lidu se týká jak občanů ČR s trvalým pobytem, včetně těch pobývajících v zahraničí, tak i těch, kteří zde trvalý pobyt nemají, ale na území ČR žijí (např. se vrátili ze zahraničí, ale v ČR se ještě k pobytu nestihli přihlásit). Sčítání se týká i cizinců, kteří mají v ČR trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, příp. jim byl udělen azyl, doplňková nebo dočasná ochrana. Sčítací povinnost se na tyto cizince vztahuje nezávisle na tom, zda se aktuálně v ČR nacházejí nebo ne. Ze sčítání jsou vyjmuti pouze cizinci s pobytem kratším než 90 dnů (např. turisté) a diplomaté. Sčítací formuláře budou k dispozici i v cizích jazycích včetně angličtiny, němčiny, polštiny, ruštiny, romštiny, ukrajinštiny a vietnamštiny. V těchto jazycích zároveň fungují i mobilní aplikace a internetové sčítání na stránkách ČSÚ.

Výsledky sčítání budou zpracovány do konce letošního roku a zveřejněny v roce 2022.

Sdílet článek