SDEU: Členské státy nejsou povinny jednat ve shodě

Přeprava zboží pří zásilkovém prodeji do jiného členského státu se může považovat za uskutečněnou dodavatelem nebo za uskutečněnou na jeho účet. A to i v situaci, kdy samotnou smlouvu s přepravcem uzavře odběratel, přičemž dodavatel hraje při jejím sjednávání významnou roli, například doporučí konkrétního přepravce.

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval v případu polské společnosti KrakVet Marek Batko (C-276/18), která dodávala na maďarský trh výrobky pro zvířata osobám nepovinným k dani. Toto zboží nabízela prostřednictvím webových stránek na maďarské doméně s tím, že odesíláno bylo z Polska. Zákazníci si pak mohli zvolit, zda si vyberou přepravce doporučeného dodavatelem, najmou si jiného nebo si pro zboží přijedou sami do Polska.  

Společnost KrakVet si u této transakce nebyla jista místem plnění s ohledem na podmínku, kdy u zasílání zboží musí přepravu zajistit dodavatel nebo je uskutečněna na jeho účet. V daném případě uzavíral smlouvu s přepravcem zákazník, nikoliv společnost KrakVet. Polská finanční správa určila na základě žádosti společnosti KrakVet jako místo plnění Polsko, a tak společnost uplatňovala polskou DPH na dodávky zboží do Maďarska. Naopak maďarská finanční správa při svém šetření došla k závěru, že místo plnění u těchto dodávek je Maďarsko a doměřila DPH včetně penále a úroků.   

SDEU konstatoval, že sice existuje systém pro výměnu informací mezi členskými státy, nicméně členské státy nemají povinnost na základě informací ze systému jednat ve shodě. Nastane-li situace, že členské státy posoudí totožnou situaci rozdílně, má být předložena předběžná otázka k SDEU. Ten rozhodne, které posouzení je správné. Stát, který uplatnil nesprávný režim DPH, musí umožnit opravu a vrácení neoprávněně vybrané DPH.  

Pokud má zákazník možnost vybrat si způsob přepravy dle vlastního uvážení a dodavatel do posledního okamžiku neví, jak se zákazník rozhodne, je především nutné stanovit, zda se jedná o přepravu zajištěnou na účet dodavatele.  

Podle SDEU je třeba posoudit, zda při zajištění přepravy hrál dodavatel významnou roli, tedy například, že byl vybrán přepravce jím doporučený. V takovém případě se jedná o přepravu zajištěnou dodavatelem nebo na jeho účet i přes skutečnost, že smlouvu s přepravcem uzavřel odběratel.  

Sdílet článek