Z judikatury
10. 5. 2018

SDEU: Při doměření DPH na výstupu musí být umožněn i odpočet související DPH na vstupu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v minulých dnech zaobíral dvěma zajímavými a v zásadě podobnými případy. V obou šlo o opravu chybně deklarovaného plnění z pohledu DPH. Zatímco vnitrostátní soudy nechtěly odběratelům přiznat nárok na odpočet následně doměřené daně, evropský soud rozhodl v jejich prospěch. Důležitou roli hrála skutečnost, že nešlo o podvodné jednání. V podstatě není možné, aby nemohl být uplatněn odpočet DPH, jestliže je tato daň na výstupu doměřena.

Tomáš Havel
Petra Němcová
Veronika Červenková

V prvně zmiňované situaci (C-533/16) byly na území Slovenska dodávány formy, aniž by byla uplatňována lokální DPH, a to v domnění, že se jedná o finanční vypořádání. Následně dodavatel chybu opravil a odvedl DPH na výstupu. Zákazníkem byla společnost Volkswagen AG, která si poté požádala o vratku jí doúčtované daně. Daňová správa však žádosti vyhověla jen částečně se zdůvodněním, že lhůta pro uplatnění nároku na odpočet počala běžet okamžikem dodání daných forem a ve vztahu k některým dodávkám tak již byla promlčena.

Obdobná situace se řešila v případu Biosafe (C-8/17), kde pro změnu historicky docházelo k chybné aplikaci snížené 5% DPH, zatímco plnění podléhalo základní 21% DPH. Finanční úřad při kontrole daň doměřil. Společnost Biosafe v pozici dodavatele se domáhala úhrady doměřené daně u svého odběratele. Ten zaplatit odmítl zejména z toho důvodu, že si daň již nemůže odečíst, neboť lhůta pro uplatnění odpočtu dle portugalského zákona o DPH již uplynula. 

Ve zkratce lze shrnout, že SDEU se v obou případech postavil na stranu plátců a konstatoval, že vnitrostátní právní úpravy, které brání odpočtu DPH na vstupu (resp. vratce DPH v případu Volkswagen), z důvodu uplynutí lhůty, která počala běžet již okamžikem dodání předmětného zboží, nejsou v souladu se základními principy evropské legislativy týkající se DPH. 

Důležitý byl aspekt absence daňového úniku. Jak SDEU zmiňuje v případu Volkswagen, společnost objektivně nemohla uplatnit svůj nárok na vrácení daně před uskutečněním opravy. Neměla totiž k dispozici faktury a ani o tom, že je DPH splatná, nevěděla.

Obdobně pak v případu Biosafe SDEU uzavírá, že až v návaznosti na opravu byly splněny hmotněprávní věcné a formální požadavky zakládající nárok na odpočet DPH. Jelikož odběratel nejednal s nedostatkem řádné péče, ani nedošlo ke zneužití nebo uzavírání podvodných dohod, nebylo možno proti uplatnění nároku na odpočet DPH uplatnit lhůtu. Ta začala běžet od data vystavení původních faktur a v případě některých plnění uplynula před touto opravou. 

Výše uvedené rozsudky mohou významným způsobem ovlivnit obdobné případy, ve kterých bez podvodného jednání dojde k nesprávnému uplatnění daně a následné opravě.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign